Dedičské právo

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Odvolací súd (corte d’appello)

Kontaktné údaje všetkých odvolacích súdov sú uvedené na adrese: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp kliknutím na odkaz RICERCA a potom v zozname pod záložkou TIPO UFFICIO zvoliť „Corte d’Appello“ (ostatné políčka nevyplňovať).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Najvyšší kasačný súd (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Taliansko

Tel. + 39 066 8831

Fax +39 066 883 423

Webová lokalita http://www.cortedicassazione.it/

Štátny sviatok: 29. jún

Postup dostupný v Taliansku je kasačný opravný prostriedok (ricorso per cassazione).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Notári

Kontaktné údaje notárov (notai) sú uvedené na adrese: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

„Sťažnosť“ (reclamo) podľa článku 739 Občianskeho súdneho poriadku.

a)

Všeobecný súd (tribunale) príslušný v mieste bydliska notára, zasadajúci v zložení troch sudcov (in composizione collegiale).

b)

Kontaktné údaje všetkých všeobecných súdov (tribunali) sú uvedené na adrese: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp kliknutím na odkaz RICERCA a potom v zozname pod záložkou TIPO UFFICIO zvoliť „Tribunale“ (ostatné políčka nevyplňovať).

c)

Sťažnosť sa podľa článku 739 Občianskeho súdneho poriadku podáva formou odvolania na všeobecnom súde, ktorý rozhoduje v zrýchlenom konaní na neverejnom zasadnutí (in camera di consiglio). Sťažnosť sa musí podať v zákonnej lehote desiatich dní od oznámenia (comunicazione) rozhodnutia vydávajúceho orgánu, ak je v neprospech jednej strany, alebo odo dňa oznámenia (notificazione), ak je v neprospech viac než jednej strany.

Posledná aktualizácia: 08/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.