Dedičské právo

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Rozhodnutie cudzieho súdu vykonateľné v štáte, v ktorom je vydané, je vykonateľné v Lotyšsku, ak bolo v Lotyšsku uznané v súlade s platným postupom.

Postup na zabezpečenie vyhlásenia vykonateľnosti uvedeného v nariadení (EÚ) č. 650/2012 je ustanovený v kapitole 77 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likuma), ktorá sa zaoberá uznávaním rozhodnutí cudzích súdov, ak sa v príslušnom dohovore a nariadeniach nestanovuje inak. Súd príslušný na prejednanie návrhov na vyhlásenie vykonateľnosti rozsudku v súlade s článkom 45 ods. 1 je teda okresný alebo mestský súd [rajona (pilsētas) tiesa] v mieste, v ktorom sa má vykonať rozhodnutie, alebo v mieste nahláseného bydliska žalovaného, alebo ak takéto miesto nie je uvedené, v mieste skutočného pobytu žalovaného alebo sídla podniku.

Rozhodnutie okresného alebo mestského súdu o uznaní alebo odmietnutí uznania rozhodnutia cudzieho súdu možno napadnúť podaním pridruženej sťažnosti (blakus sūdzība) krajskému súdu (apgabaltiesa) a rozhodnutie krajského súdu možno napadnúť podaním pridruženej sťažnosti na najvyšší súd (Augstākā tiesa).

Zoznam okresných alebo mestských súdov a krajských súdov možno nájsť tu: Lotyšský súdny portál

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Rozhodnutie okresného alebo mestského súdu o uznaní alebo zamietnutí uznania rozhodnutia cudzieho súdu sa môže napadnúť podaním pridruženej sťažnosti na krajský súd a rozhodnutie krajského súdu možno napadnúť podaním pridruženej sťažnosti na najvyšší súd.

Účastník konania, ktorého nahlásené miesto bydliska je v Lotyšsku, alebo v prípade, že miesto bydliska nie je nahlásené, ktorého skutočné miesto pobytu alebo sídlo podniku je v Lotyšsku, môže podať pridruženú sťažnosť v lehote 30 dní od doručenia kópie rozhodnutia; účastník konania, ktorého nahlásené miesto bydliska alebo skutočné miesto pobytu alebo sídlo podniku je v Lotyšsku, môže podať pridruženú sťažnosť v lehote 60 dní od doručenia kópie rozhodnutia.

Zoznam lotyšský súdov sa nachádza na tejto adrese: Lotyšský súdny portál

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Za predpokladu, že Lotyšsko má právomoc vo veciach cezhraničného dedenia podľa článkov 4, 7, 10 a 11 nariadenia (EÚ) č. 650/2012, európske osvedčenie o dedičstve môže vydať overený notár (zvērināts notārs).

Zoznam overených notárov sa nachádza na adrese: Webové sídlo notárov

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Na žiadosť zainteresovanej strany môže overený notár, ktorý vypracoval európske osvedčenie o dedičstve, opraviť, zmeniť alebo vziať späť osvedčenie v súlade s článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 650/2012 a môže takisto pozastaviť účinky osvedčenia v súlade s článkom 73 tohto nariadenia.

Na tento účel musí notár vypracovať notársku zápisnicu (notariāls akts) o oprave, zmene, späťvzatí alebo pozastavení platnosti osvedčenia a bezodkladne informovať všetky osoby, pre ktoré boli overené kópie osvedčenia alebo výpisy z osvedčenia vydané.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 650/2012 a oddielom 3241 zákona o notároch (Notariāta likums) notár, ktorý prejednáva vec cezhraničného dedenia, uplatní pravidlá zákona o notároch, pokiaľ sa v práve Európskej únie, ktoré je priamo uplatniteľné v Lotyšsku, nestanovuje inak.

Žiadosť o dedenie (mantošanas iesniegums) sa musí predložiť na schválenie notárovi, ktorý vykonáva činnosť v oblasti uvedenej v oddiele 252 zákona o notároch, ale ak posledné nahlásené miesto bydliska zosnulého alebo umiestnenie dedičstva alebo väčšiny dedičstva nie je známe, žiadosť sa môže predložiť akémukoľvek overenému notárovi.

Návrh na konanie o zabezpečení vyhlásenia vykonateľnosti rozsudku sa musí podať okresnému alebo mestskému súdu.

Zoznam overených notárov sa nachádza na adrese: Webové sídlo notárov.

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.