Dedičské právo

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Príslušný súd alebo orgán:

Predseda okresného súdu (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktné údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: +352 803 214-1

Odvolací súd:

Odvolací súd zasadajúci v občianskych veciach

Kontaktné údaje:

Odvolací súd

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Príslušný súd

Kasačný súd

Kontaktné údaje

Kasačný súd

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

Postup

Kasačné opravné prostriedky (recours en cassation)

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Príslušný(-é) orgán(-y):

Všetci notári, ktorí sú členmi notárskej komory (Chambre des Notaires) Luxemburského veľkovojvodstva.

Kontaktné údaje:

http://www.notariat.lu

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Príslušný súd:

Okresný súd (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktné údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: +352 803 214-1

Postup:

Písomný postup

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

/

Posledná aktualizácia: 13/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.