Dedičské právo

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Právomoc rozhodovať o vyhlásení vykonateľnosti má prvá komora občianskoprávneho súdu (First Hall of the Civil Court). Opravné prostriedky je nutné predkladať na odvolací súd (Court of Appeal).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Pozri ustanovenia hlavy IV tretej knihy zákonníka organizácie súdov a Občianskeho súdneho poriadku (kapitola 12 zbierky zákonov Malty).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Právomoc vydávať osvedčenie v súlade s článkom 64 má občianskoprávny súd (nesporová sekcia) a notári, ktorí majú poverenie podľa zákona o notárskej profesii a zákona o notárskych archívoch.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Rozhodnutia prijaté vydávajúcim orgánom je možné napadnúť prostredníctvom žaloby s miestoprísažným vyhlásením prvému dvoru občianskoprávneho súdu podľa zákonníka organizácie súdov a Občianskeho súdneho poriadku (kapitola 12 zbierky zákonov Malty). Opravné prostriedky proti rozhodnutiam prvého dvora občianskoprávneho súdu sa predkladajú odvolaciemu súdu.

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.