Dedičské právo

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Sudca pre predbežné opatrenia (voorzieningenrechter) okresného súdu.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Kasačný opravný prostriedok. Najvyšší súd (Hoge Raad) neskúma skutkovú podstatu prípadu. Najvyšší súd pracuje so skutkovou podstatou tak, ako ju stanovil súd pri odvolaní (v tomto prípade daný okresný súd). Najvyšší súd preskúma, či súd vo svojom rozsudku správne vyložil a uplatnil právo a či bol predmetný rozsudok dostatočne a zrozumiteľne odôvodnený. Cieľom konania o kasačnom opravnom prostriedku je podporiť a zabezpečiť jednotnosť práva, tvorbu právnych predpisov a právnu ochranu.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Právomoc majú notári. Pre kontaktné údaje notárov s osobitnými odbornými znalosťami sa obráťte na Holandskú kráľovskú komoru notárov v oblasti občianskeho práva (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Telefón: +31 703 307 111
Fax: +31 703 602 861
E-mail: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Adresa pre návštevníkov: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Okresný sudca (kantonrechter). Konanie začína podaním návrhu. Súd predvolá všetky zainteresovanné strany. Zainteresované strany môžu predložiť vyjadrenie k žalobe pred začatím konania alebo, s povolením sudcu, v priebehu konania. Počas konania takisto môžu predniesť obhajobu voči návrhu v ústnej podobe. Na konci konania sudca stanoví dátum, ku ktorému vydá rozsudok.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Orgán v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia v Holandsku neexistuje.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.