Dedičské právo

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

a) Krajský súd

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Odvolací súd – odvolanie sa podáva prostredníctvom krajského súdu, ktorý vydal vo veci opravného prostriedku rozhodnutie.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

a) Najvyšší súd – odvolanie sa podáva prostredníctvom odvolacieho súdu, ktorý vydal vo veci opravného prostriedku rozhodnutie

b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel.: +48 22 530 8000

c) Kasačný opravný prostriedok – opravný prostriedok nemôže spochybniť skutkový stav ani hodnotenie dôkazov.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

a) Okresný súd

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notár

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

a)

– Ak vydal európske osvedčenie o dedičstve okresný súd, sťažnosť sa predkladá krajskému súdu prostredníctvom okresného súdu;

– Ak vydal európske osvedčenie o dedičstve notár, sťažnosť sa predkladá krajskému súdu prostredníctvom notára;

b)

– Súdy:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notári:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 21/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.