Dedičské právo

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 majú generálne súdy prvého stupňa (Juízos de Competência Genérica) alebo civilné súdy prvého stupňa (Juízos Locais Cíveis), ak existujú, pokiaľ ide o relevantný okresný súd prvého stupňa[Tribunal de Comarca (1ª Instância)].

Právomoc rozhodovať o opravných prostriedkoch proti takýmto rozhodnutiam majú v súlade s článkom 50 ods. 2 príslušné súdne orgány odvolacie súdy (Tribunais da Relação).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Na účely článku 51 možno podať odvolanie v konaní o opravnom prostriedku len odvolaním z právnych dôvodov (recurso de revista) na najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Právomoc vydávať európske osvedčenie o dedičstve majú registrační úradníci, (conservadores), najmä tí, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci zjednodušených dedičských konaní v súlade s článkom 210-A až 210-R zákona o občianskom registri (Código do Registo Civil) v aktuálnom znení.

Zoznam registračných úradov (conservatórias) s právomocou vydávať európske osvedčenie o dedičstve je dostupný na adrese: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Na účely článku 72 možno podať odvolanie proti rozhodnutiam vydaným registračnými úradníkmi na oddelenia s všeobecnou právomocou alebo, ak existujú, miestne občianskoprávne oddelenia príslušného okresného súdu súdu prvého stupňa v oblasti príslušnosti daného registračného úradu.

Do 15 dní od oznámenia rozhodnutia musí navrhovateľ podať na registračnom úrade kasačný opravný prostriedok, ktorý je adresovaný sudcovi daného súdu spolu s dokumentmi, ktoré si praje predložiť notárovi na základe článkov 286 a 288 občianskeho registra (Código do Registo Civil) v aktuálnom znení.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Na účely článku 3 ods. 2 majú popri súdoch právomoc v dedičských veciach konať aj notári, ktorí vykonávajú funkcie justičného orgánu.

Notári majú právomoc vypracúvať dokumenty a stanovovať podmienky konania o súpise majetku a prehlásiť určitú osobu za oprávnenú po zosnulom v súlade s novým právnym režimom konania o súpise majetku schváleným zákonom č. 23/2013 z 5. marca 2013, naposledy zmeneným, a upraveným vyhláškou č. 278/2013 z 26. augusta 2013, naposledy zmenenou, s výnimkou prípadov, keď sú zúčastnené strany odkázané na obvyklé súdne postupy.

Posledná aktualizácia: 24/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.