Dedičské právo

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

V Rumunsku patria návrhy na uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) do právomocí tribunálu (tribunalului) (články 95 ods. 1 a 1098 Občianskeho súdneho poriadku). Odvolania proti rozhodnutiam o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti patria (exequatur) do právomocí odvolacích súdov (curţi de apel)(články 96 ods. 2 zákona č. 134/2010 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Dovolanie (recursul) sa podáva na Najvyšší kasačný a trestný súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (článok 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Najvyšší kasačný a trestný súd sídli v Bukurešti (str. Batiștei nr. 25, Sector 2, PSČ 020934).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Notár alebo súd.

Článok I^6 zákona č. 206/2016, ktorým sa nahrádza mimoriadne nariadenie vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na uplatňovanie niektorých nariadení Spoločenstva od dátumu pristúpenia Rumunska k EÚ a ktorým sa mení a nahrádza zákon č. 36/1995 o notároch a notárskej praxi:

„Európske osvedčenie o dedičstve vydáva v súlade s ustanoveniami kapitoly VI nariadenia č. 650/2012 na žiadosť ktorejkoľvek z osôb uvedených v článku 63 ods. 1 nariadenia notár, ktorý osvedčenie vyhotovil alebo v ktorého archíve je osvedčenie uložené. Pokiaľ archív notára, ktorý vydal osvedčenie o dedičstve v súlade s rumunským zákonom, spravuje notárska komora, európske osvedčenie o dedičstve vydá notár, ktorého na tento účel určí predseda výkonného výboru notárskej komory.“ (článok 3 ods. 1 zákona č. 206/2016)

Mená a kontaktné údaje notárskych kancelárií je možné nájsť na webovom sídle Národnej únie notárov v Rumunsku (Uniunea Națională a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Pokiaľ sa dedič, rozsah pozostalosti a/alebo rozsah dedičských práv a povinností stanovil súdnym rozhodnutím, európske osvedčenie o dedičstve vydá súd, ktorý vyniesol dané rozhodnutie.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Opravné prostriedky podľa článku 72 nariadenia č. 650/2012 sa podávajú na súde, ktorý vydal, opravil, pozmenil alebo stiahol európske osvedčenie o dedičstve alebo ktorý pozastavil účinky tohto osvedčenia, prípadne na súde, v ktorého obvode sa nachádza príslušná notárska kancelária. Rozsudok o opravnom prostriedku možno napadnúť len odvolaním (článok 5 ods. 1 zákona č. 206/2016).

Žiadosti týkajúce sa opravy, zmeny a stiahnutia európskeho osvedčenia o dedičstve patria do právomoci vydavateľa daného osvedčenia – notára alebo súdu (článok I^6, článok 5 ods. 1 zákona č. 206/2016).

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 16/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.