Dedičské právo

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s čl. 45 ods. 1 sú okresné súdy.

Orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa čl. 45 ods. 1 sú v zmysle čl. 50 ods. 2 krajské súdy. Odvolanie sa podáva prostredníctvom okresného súdu, proti rozhodnutie ktorého smeruje.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní v zmysle čl. 51 je dovolanie. O dovolaní rozhoduje Najvyšší súd SR a žiadosť sa podáva prostredníctvom okresného súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Dovolanie sa nemusí týkať len právnych vád rozhodnutia odvolacieho súdu.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Orgánmi, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa čl. 64 sú:

  • notár poverený súdom - pred právoplatným skončením dedičského konani aj po právoplatnom skončení dedičského konania.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Konania o opravných prostriedkoch v zmysle čl. 72 :

  • odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia európskeho osvedčenia o dedičstve na okresný súd, ktorý poveril notára ako komisára dedičským konaním. Odvolanie má odkladné účinky. O odvolaní proti európskemu osvedčeniu o dedičstve rozhoduje okresný  súd.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

-  iné orgány a príslušníci právnických povolaní v zmysle čl. 3 ods. 2 v SR neexistujú

Posledná aktualizácia: 09/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.