Dedičské právo

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Okresné súdy [okrožna sodišča (pl.) okrožno sodišče (sing.)] sú orgánmi s právomocou rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1.

Zoznam príslušných okresných súdov nájdete tu.

Okresné súdy sú orgány s právomocou rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch podľa článku 50 ods. 2.

Zoznam príslušných okresných súdov nájdete tu.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Proti rozhodnutiu, ktorým okresný súd rozhodne o námietke proti vyhláseniu vykonateľnosti, môže strana (pritožba) podať opravný prostriedok. Opravný prostriedok musí podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému podáva opravný prostriedok. Opravný prostriedok podá na okresný súd, ktorý ho ďalej postupuje Najvyššiemu súdu Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Opravný prostriedok je doručený druhej strane konania, ktorá naň musí odpovedať do 30 dní od jeho doručenia. O opravnom prostriedku rozhoduje Najvyšší súd Slovinskej republiky.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Európske osvedčenie o dedičstve vydáva miestny súd [okrajno sodišče (sing.) okrajna sodišča (pl.)], ktorý rozhodoval v dedičskom konaní.

Zoznam slovinských miestnych súdov nájdete tu.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Každá osoba oprávnená na podanie žiadosti o európske osvedčenie o dedičstve môže podať opravný prostriedok proti týmto rozhodnutiam: rozhodnutie, ktorým súd rozhodne o žiadosti o vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve, rozhodnutie o oprave európskeho osvedčenia o dedičstve, o zmene európskeho osvedčenia o dedičstve a o zrušení európskeho osvedčenia o dedičstve. Opravný prostriedok musí podať na súd, ktorý rozhodoval v dedičskom konaní do 30 dní odo dňa doručenia. Podaním opravného prostriedku sa neprerušuje rozhodnutie.

Súd, na ktorý bol opravný prostriedok podaný môže svoje predchádzajúce rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť len novým rozhodnutím. Ak tak neurobí, pošle opravný prostriedok na súd vyššieho stupňa [višje sodišče (sing.) višja sodišča (pl.)], ktorý o ňom rozhodne.

Zoznam vyšších súdov nájdete tu.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

V Slovinskej republike majú súdy v dedičských veciach výlučnú právomoc, a preto neexistujú žiadne orgány ani právni odborníci v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia s právomocou v dedičských veciach, ktorí by vykonávali funkcie justičného orgánu alebo konali na základe poverenia súdom alebo pod dohľadom súdneho orgánu.

Posledná aktualizácia: 06/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.