Dedičské právo

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Rodinné právo – dedičské veci


*povinný údaj

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti prináleží súdu prvého stupňa (Juzgado de Primera Instancia) v mieste bydliska účastníka konania, proti ktorému sa žiada o uznanie alebo výkon, alebo v mieste výkonu, kde má rozsudok účinnosť.

Článok 2 dvadsiateho šiesteho záverečného ustanovenia zákona 1/2000 o občianskom súdnom konaní (Ley de Enjuiciamiento Civil) v znení druhého záverečného ustanovenia zákona 29/2015 o medzinárodnej právnej spolupráci (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) v občianskych veciach.

Proti rozhodnutiam je možné podať opravný prostriedok. Právomoc rozhodovať o opravných prostriedkoch prináleží oblastnému súdu (Audiencia Provincial).

Článok 5 dvadsiateho šiesteho záverečného ustanovenia zákona 1/2000 o občianskom súdnom konaní v znení druhého záverečného ustanovenia zákona 29/2015 o medzinárodnej právnej spolupráci v občianskych veciach.

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní podľa tohto zákona sú: mimoriadny opravný prostriedok pre procesnú chybu (recurso extraordinario por infracción procesal) a kasačný opravný prostriedok (recurso de casación).

Článok 5 dvadsiateho šiesteho záverečného ustanovenia zákona 1/2000 o občianskom súdnom konaní v znení druhého záverečného ustanovenia zákona 29/2015 o medzinárodnej právnej spolupráci v občianskych veciach.

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Osvedčenie vydá príslušný súd alebo notár v každom prípade.

a) Európske osvedčenie o dedičstve vydané súdom sa vydá samostatným uznesením (mediante providencia) podľa článku 67 nariadenia (EÚ) č. 650/2012 na základe žiadosti o osvedčenie podanej prostredníctvom formulára uvedeného v článku 65 ods. 2 tohto nariadenia.

Súd, ktorý rozhodoval alebo rozhoduje o dedičstve, bude príslušný rozhodovať o vydaní európskeho osvedčenia o dedičstve. Kópiu vydaného osvedčenia vydá žiadateľovi.

b) Na žiadosť budú príslušný notár, ktorý vyhlási celé dedičstvo alebo jeho časť, alebo jeho právny zástupca, alebo prípadne zástupca zodpovední za vydanie osvedčenia podľa článku 62 nariadenia (EÚ) č. 650/2012 prostredníctvom formulára uvedeného v článku 67 nariadenia.

Článok 11 a článok 14 dvadsiateho šiesteho záverečného ustanovenia zákona 1/2000 o občianskom súdnom konaní v znení druhého záverečného ustanovenia zákona 29/2015 o medzinárodnej právnej spolupráci v občianskych veciach.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

a) Konanie o zmene, zrušení alebo zamietnutí vydať európske osvedčenie o dedičstve, ktoré má vydať súd, bude vo forme samostatného rozhodnutia (mediante auto), ktoré je možné napadnúť prostredníctvom žiadosti o preskúmanie (recurso de reposición) na tom istom súde (en única instancia).

b) Ak notár odmietne opraviť, zmeniť, zrušiť alebo vydať európske osvedčenie o dedičstve, je možné požiadať súd prvého stupňa v mieste oficiálneho sídla notára o preskúmanie, ktoré sa vyrieši v skrátenom ústnom konaní (trámites del juicio verbálne)

Články 12, 13, 15 a 16 dvadsiateho šiesteho záverečného ustanovenia zákona 1/2000 o občianskom súdnom konaní v znení druhého záverečného ustanovenia zákona 29/2015 o medzinárodnej právnej spolupráci v občianskych veciach.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Notári pri vyhlásení dedičov zo zákona, ako aj pri predložení sudcovi, overovaní, otváraní a notárskom overovaní zapečatených, rukou písaných a ústnych závetov a vypracovaní súpisu majetku, ktorý je predmetom dedičstva.

Články 55 a 56; 57 až 65, 67 a 68 zákona o notároch (Ley del Notariado) v znení jedenásteho záverečného ustanovenia zákona 15/2015 z 2. júla 2015 o nesporových konaniach (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.