Dedičské právo

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1

– okresný súd (tingsrätt)

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v súlade s článkom 50 ods. 2

– Opravný prostriedok proti rozhodnutiu v súlade s článkom 50 ods. 2 sa predkladá súdu, ktorý rozhodnutie vydal.

– okresný súd (tingsrätt)

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

– odvolací súd (hovrätt) a Najvyšší súd (Högsta domstolen)

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

švédsky daňový úrad (Skatteverket)

171 94 Solna

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Postup: pri odvolaní sa použije zákon (1996:242) o súdnych veciach (lagen om domstolsärenden), ak nie je v nariadení o dedičstve uvedené inak.

Názov: okresný súd, odvolací súd a Najvyšší súd

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

a) švédsky daňový úrad

b) distribútor dedičstva (skiftesman)

c) vykonávateľ závetu (testamentsexekutor), keď je táto osoba poverená aj rozdelením dedičstva bez osobitného poverenia na tento účel

d) osobitný správca dedičstva (särskild boutredningsman), keď je táto osoba poverená aj rozdelením dedičstva bez osobitného poverenia na tento účel

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.