Dedovanje

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev v skladu s členom 45(1) so pristojna okrožna sodišča (Bezirksgerichte).

Za obravnavanje pravnih sredstev v skladu s členom 50(2) zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah je pristojno deželno sodišče (Landesgericht) prek okrožnega sodišča, ki je izdalo odločbo.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Pravno sredstvo glede pravnih vprašanj (Revisionsrekurs), ki se vloži pri vrhovnem sodišču (Oberster Gerichtshof) prek okrožnega sodišča, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Evropsko potrdilo o dedovanju izda okrožno sodišče (pooblaščenec sodišča – Gerichtskommissär, tj. notar kot sodni organ).

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Sodnik okrožnega sodišča odloča o pritožbah strank, ki menijo, da potrdilo o dedovanju, ki ga je izdal pooblaščenec sodišča, vsebuje napake. Zoper sodnikovo odločitev se lahko v 14 dneh od vročitve vloži pravno sredstvo pri deželnem sodišču prek okrožnega sodišča, ki je odločalo na prvi stopnji.

Če ima pooblaščenec sodišča pomisleke, ali se lahko izda potrdilo o dedovanju, kakor je zahtevano, predloži zahtevek sodniku. Sodnik odloči, ali in kako mora pooblaščenec sodišča izdati potrdilo o dedovanju.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V Avstriji ni drugih organov ali pravnih poklicev, ki bi bili pristojni na tem področju v smislu člena 3(2).

Zadnja posodobitev: 27/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.