Dedovanje

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti: sodišče prve stopnje

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah:

- za vložitev ugovora: sodišče prve stopnje

- za vložitev pritožbe: višje sodišče

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Kasacijsko sodišče presoja zakonitost sodnih odločb. Kasacijsko sodišče ne ugotavlja dejstev. Postopek s kasacijsko pritožbo je poseben postopek. Kasacijsko sodišče preveri le, če sodba, izdana na zadnji instanci (se pravi po izčrpanju rednih pravnih sredstev, zlasti pritožbe in ugovora) krši zakonodajo ali je neskladna s pravnimi pravili. Če Kasacijsko sodišče to ugotovi, razveljavi izpodbijano odločitev in zadevo vrne v razsojanje drugemu sodišču. To sodišče mora ponovno odločiti o vsebini zadeve (vrnitev zadeve po kasacijski pritožbi).

Cour de cassation (Kasacijsko sodišče)

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Pristojni organi za izdajo potrdila na podlagi člena 64 so notarji.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Z zakonom z dne 13. julija 2013 je bilo ustanovljeno družinsko sodišče (Tribunal de la Famille), ki je oddelek prvostopenjskega sodišča. Da bi bili postopki poenostavljeni in da bi se znižali stroški, povezani s sodnimi postopki, novi zakon uvaja splošno pravilo, v skladu s katerim se postopki začnejo na podlagi vloge. Vendar je v veliko primerih postopek še vedno možno začeti na podlagi tožbe, kar tožniku omogoča, da sam odloči, kdaj se bo postopek pred sodiščem dejansko začel.

Zadnja posodobitev: 17/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.