Dedovanje

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Zahteva za izvršitev sodne odločbe ali drugega akta, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, se vloži pri okrožnem sodišču, ki je pristojno glede na stalno prebivališče ali registrirani sedež dolžnika oziroma glede na kraj izvršitve (člen 627(e)(1) zakonika o civilnem postopku).

Krajevno pristojno sodišče se lahko poišče z razpoložljivim iskalnikom.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Odločba sodišča prve stopnje je predmet pritožbenega preizkusa s strani pritožbenega sodišča v Sofiji (prvi stavek člena 627e(6) zakonika o civilnem postopku).

Odločba pritožbenega sodišča v Sofiji je predmet nadaljnje pritožbe pri vrhovnem kasacijskem sodišču (drugi stavek člena 627e(6) zakonika o civilnem postopku).

Določbe nacionalne civilne zakonodaje o takih pritožbenih preizkusih in nadaljnjih pritožbah so zajete v poglavjih 20 in 22 zakonika o civilnem postopku.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Če ima bolgarsko sodišče mednarodno pristojnost na podlagi členov 4, 7, 10 in 11 Uredbe (EU) št. 650/2012, se zahtevek za izdajo evropskega potrdila o dedovanju vloži pri okrajnem sodišču, na območju katerega je zadnje stalno prebivališče zapustnika ali, če tega ni, njegov zadnji naslov v Bolgariji. Če ni naslova v Bolgariji, se zahtevek vloži pri okrajnem sodišču v Sofiji (člen 627f(1) zakonika o civilnem postopku).

Krajevno pristojno okrajno sodišče se lahko poišče z iskalnikom na spletišču.

Za izdajo evropskega potrdila o dedovanju ni pristojen noben drug organ.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Pritožba zoper evropsko potrdilo o dedovanju ali zoper zavrnitev izdaje takega potrdila se vloži pri pristojnem okrožnem sodišču v enem mesecu od vročitve. Če je izdano evropsko potrdilo o dedovanju netočno ali odločitev o zavrnitvi izdaje potrdila neutemeljena, sodišče v celoti ali delno razveljavi odločbo in zadevo vrne sodišču prve stopnje skupaj z zavezujočimi navodili (člen 627f(3) zakonika o civilnem postopku).

Pritožba zoper odločbe v zvezi z zahtevki za popravek, spremembo ali preklic evropskega potrdila o dedovanju se vloži pri pristojnem okrožnem sodišču v dveh tednih od vročitve. Če je izdano evropsko potrdilo o dedovanju netočno ali odločitev o zavrnitvi popravka, spremembe ali preklica potrdila neutemeljena, sodišče v celoti ali delno razveljavi odločbo in zadevo vrne sodišču prve stopnje skupaj z zavezujočimi navodili (člen 627g(1) zakonika o civilnem postopku).

Pritožba zoper odločbo o preklicu veljavnosti evropskega potrdila o dedovanju, ki jo je izdalo okrajno sodišče, se vloži pri okrožnem sodišču v enem tednu (člen 627h zakonika o civilnem postopku).

Vprašanja, ki niso urejena z Uredbo (EU) št. 650/2012 ali s pravili, posebej določenimi v zakoniku o civilnem postopku v zvezi s postopkom za izdajo evropskega potrdila o dedovanju, se urejajo s splošnimi pravili, ki veljajo za nepravdni postopek (poglavje 49 zakonika o civilnem postopku).

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V Bolgariji samo sodišča ustrezajo opredelitvi pojma „sodišče“ iz člena 3(2).

Zadnja posodobitev: 27/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.