Dedovanje

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Imena in kontaktni podatki pristojnih občinskih sodišč so navedeni v zbirki podatkov sodišč, ki je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje, s katerim se odloči o ugovoru zoper sklep notarja, se vloži v petnajstih dneh od vročitve sklepa.

Sodišče prve stopnje lahko po vloženi pritožbi samo z novim sklepom spremeni izpodbijani sklep, če pa svojega sklepa ne spremeni, pošlje pritožbo v odločanje sodišču druge stopnje, ki lahko upošteva tudi pritožbo, ki ni bila vložena pravočasno, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb.

Opozoriti je treba, da lahko vsakdo, kdor ima pravni interes, če ga ne zavezuje pravnomočni sklep o dedovanju, poskuša v pravdi doseči popravek tistega, za kar meni, da je v sklepu o dedovanju napačno ugotovljeno (člen 232 zakona o dedovanju – Zakon o nasljeđivanju).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

V skladu z zakonom o dedovanju so za izdajo evropskega potrdila o dedovanju pristojna občinska sodišča oziroma notarji kot zastopniki sodišča.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

V skladu s členom 7 zakona o izvajanju Uredbe (EU) št. 650/2012 je zoper evropsko potrdilo o dedovanju (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki ga je izdal notar, dovoljen ugovor, o katerem odloča občinsko sodišče, zoper potrdilo, ki ga je izdalo občinsko sodišče, oziroma zoper sklep občinskega sodišča o zavrženju ali zavrnitvi zahtevka za izdajo potrdila pa je dovoljena pritožba, o kateri odloča županijsko sodišče.

Popravek, spremembo ali preklic potrdila izvede občinsko sodišče oziroma notar, ki je izdal potrdilo, po uradni dolžnosti ali na zahtevo osebe, ki dokaže pravni interes. V skladu s členom 9 zakona o izvajanju Uredbe (EU) št. 650/2012 je zoper sklep notarja o popravku, spremembi ali preklicu potrdila dovoljen ugovor, o katerem odloča občinsko sodišče, zoper sklep občinskega sodišča o popravku, spremembi ali preklicu potrdila pa je dovoljena pritožba, o kateri odloča županijsko sodišče.

O zahtevku za začasno odložitev učinkov potrdila v smislu člena 73(1)(a) Uredbe (EU) št. 650/2012 odloča občinsko sodišče oziroma notar, pred katerim teče postopek za spremembo ali preklic potrdila. Zoper sklep notarja o začasni odložitvi učinkov potrdila je dovoljen ugovor, o katerem odloča občinsko sodišče, zoper sklep občinskega sodišča o zahtevku za začasno odložitev učinkov potrdila pa je dovoljena pritožba, o kateri odloča županijsko sodišče.

V vseh zgoraj navedenih primerih se za postopek in odločanje o ugovoru zoper sklep notarja oziroma o pritožbi zoper sklep občinskega sodišča smiselno uporabljajo določbe zakona o dedovanju, ki se nanašajo na postopek in odločitve o ugovoru oziroma pritožbi zoper sklep o dedovanju.

V skladu z zakonom o dedovanju je zoper sklep, ki ga je v zapuščinskem postopku izdal notar kot zastopnik sodišča, dovoljen ugovor v osmih dneh od vročitve sklepa strankama. Ugovor se vroči notarju, ki ga mora brez odlašanja skupaj s spisom poslati pristojnemu občinskemu sodišču. O ugovoru odloča sodnik posameznik. Nepravočasne, nepopolne ali nedopustne ugovore sodišče zavrže. Sodišče lahko pri odločanju o ugovoru zoper sklep notarja sklep v celoti ali deloma ohrani v veljavi ali ga prekliče. Kadar sodišče sklep prekliče ali ga deloma ohrani v veljavi, samo odloči o preklicanem delu sklepa. Zoper sklep sodišča, s katerim se sklep notarja v celoti ali deloma prekliče, ni dovoljena samostojna pritožba.

V skladu z zakonom o dedovanju je zoper sklep sodišča prve stopnje dovoljena pritožba, ki se vloži pri sodišču prve stopnje v petnajstih dneh od vročitve prvostopenjskega sklepa. Sodišče prve stopnje lahko po pravočasno vloženi pritožbi samo z novim sklepom spremeni izpodbijani sklep, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki temeljijo na tem sklepu. Če pa sodišče prve stopnje svojega sklepa ne spremeni, pošlje pritožbo sodišču druge stopnje, in sicer ne glede na to, ali je bila pritožba vložena v zakonsko določenem roku. Sodišče druge stopnje praviloma obravnava samo pritožbe, ki so bile pravočasno vložene, lahko pa upošteva tudi pritožbo, ki ni bila vložena pravočasno, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki temeljijo na izpodbijanem sklepu.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V skladu s členom 3(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju so v Republiki Hrvaški poleg pristojnih občinskih sodišč notarji PDF (194 Kb) hr določeni kot pravni strokovnjaki s pristojnostjo v dednih zadevah, ki izvajajo sodno funkcijo ali delujejo na podlagi pooblastil, ki jih nanje prenese sodišče, ali pod nadzorom sodišča.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.