Dedovanje

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

V skladu s členom 45(1) Uredbe je za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti pristojno okrajno sodišče (okresní soud) (v Pragi obvodní soud, v Brnu Městský soud).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 50(2) Uredbe je pristojno okrožno sodišče (krajský soud) (v Pragi Městský soud). Pravno sredstvo se vloži pri sodišču, katerega odločba se izpodbija.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Uporabijo se lahko le naslednja izredna pravna sredstva:

– tožba za razveljavitev (žaloba pro zmatečnost)

– tožba za obnovo postopka (žaloba na obnovu řízení)

– pritožbeni preizkus (dovolání)

Vsa našteta izredna pravna sredstva se vložijo pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Evropsko potrdilo o dedovanju lahko izda samo sodišče. Če zapuščinski postopek že poteka, potrdilo izda pooblaščenec sodišča, ki je pristojno za te postopke na podlagi člena 100(1) zakona št. 292/2013 o posebnih sodnih postopkih.

Če je evropsko potrdilo o dedovanju treba popraviti, spremeniti ali preklicati po zaključku zapuščinskega postopka, tega sodnega dejanja ne sme opraviti notar kot pooblaščenec sodišča, saj je njegova pristojnost prenehala in ni več pooblaščenec sodišča.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

O pravnem sredstvu odloča okrožno sodišče (krajský soud) (v Pragi Městský soud), vloži pa se pri notarju kot pooblaščencu sodišča ali pri okrajnem sodišču (okresní soud), katerega odločba se izpodbija.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V skladu s členom 100(1) zakona št. 292/2013 o posebnih sodnih postopkih dejanja sodišča prve stopnje v zapuščinskem postopku opravlja notar kot pooblaščenec sodišča, ki ga je pooblastilo sodišče, če ni določeno drugače.

Zadnja posodobitev: 03/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.