Dedovanje

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

V Estoniji so za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) Uredbe pristojna okrajna sodišča. V Estoniji so štiri okrajna sodišča: v Harjuju, Pärnuju, Tartuju in Viruju. Kontaktni podatki okrajnih sodišč so na voljo na spletišču sodišč.

V Estoniji so za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 50(2) Uredbe pristojna okrožna sodišča. V Estoniji sta dve okrožni sodišči: okrožno sodišče v Talinu in okrožno sodišče v Tartuju. Kontaktni podatki okrožnih sodišč so na voljo na spletišču sodišč.

Pravna sredstva pri okrožnih sodiščih se vložijo prek okrajnega sodišča, katerega odločba se izpodbija.

Okrožno sodišče v Talinu kot sodišče druge stopnje odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe okrajnih sodišč v Harjuju in Pärnuju. Okrožno sodišče v Tartuju kot sodišče druge stopnje odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe okrajnih sodišč v Tartuju in Viruju.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

V Estoniji je za take postopke pristojno vrhovno sodišče. Odločba okrožnega sodišča se lahko izpodbija z vložitvijo pravnega sredstva pri vrhovnem sodišču. Pravno sredstvo zoper odločbo lahko temelji izključno na dejstvu, da je okrožno sodišče pri odločanju nepravilno uporabilo neko določbo materialnega prava ali bistveno kršilo neko določbo procesnega prava, to dejstvo pa je lahko privedlo do nepravilne odločbe sodišča.

Kontaktni podatki so na voljo na spletišču vrhovnega sodišča.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

V Estoniji evropska potrdila o dedovanju v skladu s členom 64 Uredbe izdajo notarji. Posodobljeni kontaktni podatki vseh notarjev, ki so bili imenovani v Estoniji, so na voljo na spletišču notarske zbornice ali v sistemu Poišči notarja.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

V Estoniji so za take postopke pristojna okrajna sodišča.

Za izpodbijanje evropskega potrdila o dedovanju, ki ga je izdal notar, je treba vložiti zahtevek pri okrajnem sodišču, na območju katerega ima sedež notar, ki je izdal evropsko potrdilo o dedovanju. Okrajno sodišče izda odločbo v zvezi z zahtevkom.

Zoper odločbo okrajnega sodišča je mogoče vložiti pravno sredstvo pri okrožnem sodišču, zoper odločbo okrožnega sodišča o pravnem sredstvu pa je mogoče vložiti pravno sredstvo pri vrhovnem sodišču.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V Estoniji ni takih organov.

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.