Dedovanje

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zahteve iz člena 45 se predložijo direktorju tajništva (directeur des services de greffe judiciaire) okrožnega sodišča (tribunal de grande instance) (členi 509-1, 509-2 in 509-3 zakonika o civilnem postopku), če se zahteva nanaša na sodno odločbo ali poravnavo, ali predsedniku notarske zbornice oziroma v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti njegovemu namestniku, če se zahteva nanaša na javno listino.

Pristojni sodni organ, pri katerem se vložijo pravna sredstva iz člena 50(2), je predsednik okrožnega sodišča (člen 509-9 zakonika o civilnem postopku).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Za izpodbijanje dokončne odločbe, ki jo izda predsednik okrožnega sodišča, je treba vložiti kasacijsko pritožbo.

Razlogi za vložitev kasacijske pritožbe se po svoji naravi različni (kršitev prava, prekoračitev pooblastil, nepristojnost sodišča, neobstoj pravne podlage, pomanjkljiva obrazložitev, nasprotujoče si sodbe ...), vendar sodnik ne glede na razlog odloča le o ustrezni uporabi prava. Kasacijsko sodišče torej preveri, da z odločbo ni prišlo do kršitve zakonodaje ali kršitve pravnih pravil, vendar ne ugotavlja dejstev.

La Cour de cassation (kasacijsko sodišče)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropsko potrdilo o dedovanju izda notar.

Organ, pristojen za organizacijo notarjev v Franciji, je višji notarski svet (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat (višji notarski svet)

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktni podatki : http://www.notaires.fr/fr

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Pravna sredstva iz člena 72 se lahko posredujejo predsedniku okrožnega sodišča na območju, na katerem se nahaja urad notarja (člen 1381-4 zakonika o civilnem postopku).

To pravno sredstvo se lahko vloži v roku petnajstih dni od izdaje overjene kopije evropskega potrdila o dedovanju ali obvestila o njej oziroma po prejemu odločitve v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju.

O vlogi odloča predsednik okrožnega sodišča in njegova odločitev je dokončna. Vložnik pravnega sredstva, notar, ki je izdal akt, in, če je to primerno, prosilec za izdajo evropskega potrdila o dedovanju, če ni vložnik pravnega sredstva, so zaslišani ali vabljeni. Notarja se obvesti o odločbi.

Če predsednik odredi izdajo, popravek ali spremembo potrdila, lahko to stori sam ali pa zaprosi notarja, naj to stori.

Če predsednik odredi preklic ali začasno odložitev učinkov evropskega potrdila o dedovanju, notar o tem nemudoma obvesti vse osebe, ki so jim bile izdane overjene kopije potrdil. Med obdobjem odložitve učinkov se ne sme izdati nobena kopija potrdila.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 07/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.