Dedovanje

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

– deželno sodišče (Landgericht)

– višje deželno sodišče (Oberlandesgericht)

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Pravno sredstvo zgolj glede pravnih vprašanj (Rechtsbeschwerde)

– zvezno sodišče (Bundesgerichtshof)

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

  • okrajno sodišče (Amtsgericht)
  • v zvezni deželi Baden-Württemberg: notar (Amtsnotariat)

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

– višje deželno sodišče (Oberlandesgericht)

Pravno sredstvo je treba vložiti v enem mesecu od dneva, ko je bila oseba, ki ima pravico do vložitve pravnega sredstva, obveščena o odločbi. Če ima oseba običajno prebivališče v tujini, se rok podaljša na dva meseca. Pravno sredstvo je treba vložiti pisno ali v obliki ustne izjave na zapisnik pri sodišču, zadeva pa lahko pravna in dejanska vprašanja. Pravno sredstvo se po uradni dolžnosti posreduje višjemu deželnemu sodišču. Višje deželno sodišče lahko o zadevi odloča samo ali jo vrne nižjemu sodišču in mu naroči, naj odloči ob upoštevanju mnenja višjega deželnega sodišča.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.