Dedovanje

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) je pristojno enočlansko sodišče prve stopnje (Μονομελές Πρωτοδικείο) v okrožju, kjer ima oseba, zoper katero se zahteva izvršitev, stalno prebivališče ali začasno prebivališče, če nima stalnega prebivališča. Če zadevna oseba nima začasnega prebivališča, je pristojno enočlansko sodišče prve stopnje v glavnem mestu (člen 905(1) zakonika o civilnem postopku).

Za obravnavanje pritožb zoper odločbe, izdane v skladu s členom 45(1), je pristojno enočlansko pritožbeno sodišče (Μονομελές Εφετείο), na območju katerega je enočlansko sodišče prve stopnje, ki je obravnavalo zahtevo.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Odločba o pritožbi iz člena 51 (enočlansko pritožbeno sodišče) se lahko izpodbija pred vrhovnim sodiščem (Άρειος Πάγος).

Izvršljivost razglasi enočlansko sodišče prve stopnje v postopku ex parte (členi 740–781 zakonika o civilnem postopku).

Pritožbe pred enočlanskim pritožbenim sodiščem zoper navedeno odločbo enočlanskega pritožbenega sodišča se obravnavajo v kontradiktornem postopku (člen 524 zakonika o civilnem postopku).

Odločba se lahko razveljavi iz razlogov, navedenih v členu 559 zakonika o civilnem postopku.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Okrožno civilno sodišče (Ειρηνοδικείο) v okrožju, kjer je imel zapustnik v času smrti stalno prebivališče ali začasno prebivališče, če ni imel stalnega prebivališča. Če zapustnik ni imel začasnega prebivališča, je pristojno okrožno civilno sodišče v glavnem mestu (člena 30 in 810 zakonika o civilnem postopku).

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

A. Odločba o izdaji potrdila o dedovanju v skladu s členom 72(1) Uredbe se lahko izpodbija z vložitvijo pritožbe pri veččlanskem sodišču prve stopnje (Πολυμελούς Πρωτοδικείου) v okrožju okrožnega civilnega sodišča (člen 824(1) v povezavi s členom 18 zakonika o civilnem postopku).

B. Odločba o preklicu potrdila, razglasitvi njegove neveljavnosti ali njegovi spremembi se v skladu s členom 71 in členom 73(1)(a) Uredbe lahko izpodbija samo v postopku tretje stranke pred zapuščinskim sodiščem, ki je okrožno civilno sodišče (Ειρηνοδικείο) v okrožju, kjer je imel zapustnik v času smrti stalno prebivališče ali začasno prebivališče, če ni imel stalnega prebivališča. Če zapustnik ni imel začasnega prebivališča, je pristojno okrožno sodišče v glavnem mestu (člena 823 in 824 zakonika o civilnem postopku v povezavi s členom 1965 civilnega zakonika).

Za pritožbeni postopek (pod A) glej člene 495–500 in 511–537 zakonika o civilnem postopku.

Za postopek tretje stranke (pod B) glej člene 583–590 zakonika o civilnem postopku.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Notarji so pravni strokovnjaki, ki so pristojni za zapuščinske zadeve.

Notarji delujejo pod nadzorom pravosodnega organa (državni tožilec pri sodišču prve stopnje – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarji so neplačani javni uslužbenci, ki so pooblaščeni za sestavljanje javnih dokumentov, ki imajo veljavnost javnih listin ter večjo dokazno moč, točen datum in izvršljivost.

Pri opravljanju svojih nalog z uporabo prava hkrati varujejo interese države in interese strank ter kot pravniki z visoko akademsko izobrazbo ravnajo nepristransko in vključenim strankam zagotavljajo pravno varnost, s čimer se preprečujejo morebitni sodni postopki.

Te lastnosti notarjev ter dokumentov in listin, ki jih sestavijo, pomenijo, da imajo notarji dejavno in učinkovito vlogo v preventivnem pravosodju ter varujejo pravice vseh vključenih strank.

Zadnja posodobitev: 11/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.