Dedovanje

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Pritožbeno sodišče (corte d’appello)

Kontaktni podatki vseh pritožbenih sodišč so na voljo na naslovu: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp; kliknite RICERCA, nato pa v filtru pod TIPO UFFICIO izberite „Corte d’Appello“(ostala polja ignorirajte).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Vrhovno kasacijsko sodišče (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italija

Telefon: (+39) 06 68831

Telefaks: (+39) 06 6883423

Spletišče: http://www.cortedicassazione.it/

Praznik: 29. junij

Postopek, ki je na voljo v Italiji, je kasacijska pritožba (ricorso per cassazione).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Notarji

Kontaktni podatki notarjev (notai) so na voljo na naslovu: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

„Pritožba“ (reclamo) v skladu s členom 739 zakonika o civilnem postopku.

(a)

Redno sodišče (tribunale) v kraju sedeža notarja, ki odloča v senatu treh sodnikov (in composizione collegiale).

(b)

Kontaktni podatki vseh rednih sodišč (tribunali) so na voljo na naslovu: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp; kliknite RICERCA, nato pa v filtru pod TIPO UFFICIO izberite „Tribunale“ (ostala polja ignorirajte).

(c)

Pritožba na podlagi člena 739 zakonika o civilnem postopku se vloži pri rednem sodišču, ki odloči po hitrem postopku z izključitvijo javnosti (in camera di consiglio). Pritožbo je treba vložiti v obveznem roku desetih dni od obvestila (comunicazione) o odločbi organa izdajatelja, če je izdana zoper eno stranko, ali od uradnega obvestila o odločbi (notificazione), če je izdana zoper več kot eno stranko.

Zadnja posodobitev: 08/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.