Dedovanje

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Odločba tujega sodišča, ki je izvršljiva v državi, v kateri je bila izdana, je izvršljiva v Latviji, potem ko je bila v skladu z veljavnim postopkom priznana v Latviji.

Če ustrezni sporazumi in predpisi ne določajo drugače, je postopek za razglasitev izvršljivosti v smislu Uredbe (EU) št. 650/2012 določen v poglavju 77 zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likuma), ki ureja priznanje odločb tujih sodišč. Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) je tako pristojno okrožno oziroma mestno sodišče (rajona (pilsētas) tiesa) v kraju, kjer je treba izvršiti odločbo ali kjer je prijavljeno stalno prebivališče tožene stranke, ali če takega kraja ni, kjer ima tožena stranka dejansko prebivališče ali statutarni sedež.

Odločba okrožnega oziroma mestnega sodišča o priznanju ali zavrnitvi priznanja odločbe tujega sodišča se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe (blakus sūdzība) pri regionalnem sodišču (apgabaltiesa), odločba regionalnega sodišča pa se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe pri vrhovnem sodišču (Augstākā tiesa).

Seznam okrožnih oziroma mestnih sodišč in regionalnih sodišč je na voljo tukaj: portal latvijskih sodišč.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Odločba okrožnega oziroma mestnega sodišča o priznanju ali zavrnitvi priznanja odločbe tujega sodišča se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe pri regionalnem sodišču, odločba regionalnega sodišča pa se lahko izpodbija z vložitvijo posebne pritožbe pri vrhovnem sodišču.

Stranka, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Latviji oziroma katere dejansko prebivališče ali statutarni sedež je v Latviji, lahko posebno pritožbo vloži v 30 dneh od prejema izvoda odločbe. Stranka, katere prijavljeno stalno prebivališče, dejansko prebivališče ali statutarni sedež ni v Latviji, lahko posebno pritožbo vloži v 60 dneh od prejema izvoda odločbe.

Seznam latvijskih sodišč je na voljo tukaj: portal latvijskih sodišč.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Če je Latvija pristojna za odločanje v čezmejnih zapuščinskih zadevah na podlagi členov 4, 7, 10 in 11 Uredbe (EU) št. 650/2012, lahko evropsko potrdilo o dedovanju izda vsak zapriseženi notar (zvērināts notārs).

Seznam zapriseženih notarjev je na voljo tukaj: spletišče o notarjih.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Zapriseženi notar, ki je sestavil evropsko potrdilo o dedovanju, lahko na zahtevo zainteresirane stranke potrdilo popravi, spremeni ali prekliče v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 650/2012, lahko pa tudi začasno odloži učinke potrdila v skladu s členom 73 Uredbe.

V ta namen mora notar sestaviti notarsko listino (notariāls akts), s katero popravi, spremeni ali prekliče potrdilo oziroma začasno odloži njegove učinke, in nemudoma obvestiti vse osebe, ki so jim bile izdane overjene kopije potrdila ali izpiski iz potrdila.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (EU) št. 650/2012 in členom 3241 zakona o notariatu (Notariāta likums) notar pri obravnavi čezmejne zapuščinske zadeve uporablja določbe zakona o notariatu, če pravo Evropske unije, ki se neposredno uporablja v Latviji, ne določa drugače.

Zahtevek za dedovanje (mantošanas iesniegums) je treba vložiti pri notarju na območju iz člena 252 zakona o notariatu, če pa zapustnikovo zadnje prijavljeno stalno prebivališče oziroma kraj, kjer se nahaja premoženje ali njegov večji del, nista znana, se lahko zahtevek vloži pri katerem koli zapriseženem notarju.

Postopek za razglasitev izvršljivosti sodbe je treba začeti pred okrožnim oziroma mestnim sodiščem.

Seznam zapriseženih notarjev je na voljo tukaj: spletišče o notarjih.

Zadnja posodobitev: 27/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.