Dedovanje

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Pritožbeno sodišče Litve (Lietuvos apeliacinis teismas)

Naslov: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litva

Telefon: (+370 70) 663 685

Telefaks: (+370 70) 663 060

E-pošta: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Vrhovno sodišče Litve (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Naslov: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litva
Telefon: (+370 5) 2 616 466
Telefaks: (+370 5) 2 616 813
E-pošta: lat@teismas.lt

Postopek je kasacijska pritožba, vložena v skladu z nacionalnimi pravili, ki urejajo postopek pred kasacijskim sodiščem. V skladu z določbami zakonika o civilnem postopku Republike Litve (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) je kasacijska pritožba mogoča le, če so podani naslednji razlogi: (1) kršitev pravil materialnega ali procesnega prava, ki je bistvenega pomena za enotno razlago in uporabo prava, kadar je taka kršitev lahko vplivala na sprejetje nezakonite sodbe/sodne odločbe; (2) sodišče je v izpodbijani sodbi/sodni odločbi odstopalo od ustaljene sodne prakse Vrhovnega sodišča Litve; (3) sodna praksa Vrhovnega sodišča Litve v zvezi s spornim pravnim vprašanjem ni enotna. Kasacijsko sodišče preverja izpodbijane sodbe in/ali sodne odločbe le z vidika uporabe prava, ne da bi prekoračilo meje kasacijske pritožbe.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Notar v kraju začetka postopka dedovanja. Ozemeljsko pristojnost notarjev v dednih zadevah določi minister za pravosodje Republike Litve.

Posodobljen seznam notarjev, posodobljene informacije o njihovih kontaktnih podatkih in ozemlju, na katerem so pristojni v dednih zadevah, je na voljo na spletni strani https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Okrajno sodišče (apylinkės teismas) v kraju poslovanja notarja.

V skladu z litovskim zakonom o notariatu (Notariato įstatymas) ima vsaka zainteresirana oseba, ki meni, da je bila izvedba notarskega dejanja ali odklonitev njegove izvedbe nezakonita, pravico do pravnega sredstva pred sodiščem v kraju notarskega urada. V skladu z zakonikom o civilnem postopku Republike Litve (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) nevložitev pravnega sredstva ne vpliva na pravico, da se pri sodišču zahteva povrnitev škode, nastale zaradi nezakonitih dejanj notarja. Pravna sredstva zoper notarska dejanja je mogoče vložiti najpozneje v dvajsetih dneh od dneva, ko je pritožnik izvedel ali bi moral izvedeti za izvedbo izpodbijanega dejanja ali odklonitev njegove izvedbe, vendar najpozneje v devetdesetih dneh od izvedbe izpodbijanega dejanja. Zadeve v zvezi z notarskimi dejanji se rešujejo s sodno odločbo. Če se pritožbi ugodi, sodišče razveljavi notarsko dejanje ali notarju odredi izvedbo zadevnega notarskega dejanja. Zoper sodno odločbo sodišča v zvezi z notarskimi dejanji je mogoče ločeno vložiti pravno sredstvo ločeno pred pritožbenim sodiščem.

Kontaktni podatki okrajnih sodišč

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.