Dedovanje

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Pristojno sodišče ali organ:

predsednik okrajnega sodišča (tribunal d'arrondissement)

Kontaktni podatki:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrajno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okrajno sodišče v Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: +352 8032141

Pristojno sodišče za pritožbe

Višje sodišče za civilne zadeve

Kontaktni podatki:

Cour d’appel (Višje sodišče)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Pristojno sodišče

Cour de cassation (Kasacijsko sodišče)

Kontaktni podatki

Cour de cassation (Kasacijsko sodišče)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: (+352) 475981-2369 / 2373

Postopek

Kasacijska pritožba

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Pristojni organ(-i):

Vsi notarji, ki so člani notarske zbornice Velikega vojvodstva Luksemburg

Kontaktni podatki:

http://www.notariat.lu

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Pristojno sodišče:

Okrajno sodišče

Kontaktni podatki:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrajno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okrajno sodišče v Diekirchu)

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Telefon: +352 8032141

Postopek:

Pisni postopek

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

/

Zadnja posodobitev: 13/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.