Dedovanje

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Sodnik, pristojen za obravnavanje zahtev za začasne odredbe (voorzieningenrechter) na okrožnem sodišču (rechtbank).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Kasacijska pritožba (beroep in cassatie), o kateri odloča vrhovno sodišče (Hoge Raad). Vrhovno sodišče ne preizkusi dejstev primera, temveč odloča na podlagi dejstev, ki jih je ugotovilo sodišče, ki je obravnavalo prvo pritožbo (v tem primeru okrožno sodišče). Vrhovno sodišče preveri, ali je sodišče pravilno razložilo in uporabilo pravo ter ali je bila zadevna sodba zadostno in celovito utemeljena. Namen kasacijskega postopka je spodbujanje in zagotavljanje pravne enotnosti, razvoja prava in pravnega varstva.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Notar (notaris). Kontaktni podatki notarjev s posebnim strokovnim znanjem so na voljo pri Kraljevem združenju notarjev (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Telefon: +31 70 3307111
Telefaks: +31 70 3602861
E-naslov: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Naslov za obiskovalce: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Kantonski sodnik (kantonrechter) okrožnega sodišča. Postopek se začne z vložitvijo zahteve. Okrožno sodišče povabi vse zainteresirane strani. Zainteresirane strani lahko predložijo odgovor na zahtevo pred začetkom postopka ali med postopkom, če to dovoli sodnik. Prav tako lahko na obravnavi ustno predstavijo svojo obrambo proti zahtevi. Na koncu obravnave sodnik določi datum izreka sodbe.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Na Nizozemskem ni takega organa, kot je naveden v členu 3(2) Uredbe.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.