Dedovanje

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

(a) okrožno sodišče (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych;

(b) pritožbeno sodišče (Sąd Apelacyjny) – pravno sredstvo se vloži prek okrožnega sodišča, ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

(a) vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy) – pravno sredstvo se vloži prek pritožbenega sodišča, ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija;

(b) naslov: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Telefon: +48 22 530 8000;

(c) kasacijska pritožba (skarga kasacyjna) – s pritožbo se ne morejo izpodbijati ugotovljena dejstva ali presoja dokazov.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

(a) okrajno sodišče (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych;

(b) notar (notariusz)

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

(a)

– Če je evropsko potrdilo o dedovanju izdalo okrajno sodišče, se pritožba vloži pri okrožnem sodišču prek okrajnega sodišča.

– Če je evropsko potrdilo o dedovanju izdal notar, se pritožba vloži pri okrožnem sodišču prek notarja.

(b)

– sodišča:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– notarji:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Ni relevantno

Zadnja posodobitev: 21/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.