Dedovanje

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

V skladu s členom 45(1) so za odločanje o zahtevah za razglasitev izvršljivosti pristojni lokalni oddelki s splošno pristojnostjo (Juízos de Competência Genérica) ali lokalni civilni oddelki (Juízos Locais Cíveis), če obstajajo, zadevnega okrajnega sodišča prve stopnje (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

V skladu s členom 50(2) pritožbe zoper te odločbe obravnavajo pritožbena sodišča (Tribunais da Relação).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Za namene člena 51 se lahko odločba, izdana v pritožbenem postopku, izpodbija samo s pravnim sredstvom v zvezi s pravnim vprašanjem (Recurso de revista) pred vrhovnim sodiščem (Supremo Tribunal de Justiça).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Za izdajo evropskega potrdila o dedovanju so pristojni uradniki za vpise v register (conservadores), tj. osebe, ki so pristojne za področje poenostavljenih postopkov dedovanja, kot je določeno v členih 210A do 210R zakonika o matičnem registru (Código do Registo Civil), kakor je bil nazadnje spremenjen.

Seznam matičnih uradov (conservatórias), ki izdajajo evropsko potrdilo o dedovanju, je na voljo na: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Za namene člena 72 pritožbe zoper odločbe, ki jih je izdal uradnik za vpise v register, obravnavajo lokalni oddelki s splošno pristojnostjo ali lokalni civilni oddelki, če obstajajo, okrajnega sodišča prve stopnje na območju pristojnosti zadevnega matičnega urada.

Vložnik mora v 15 dneh po prejemu uradnega obvestila o odločbi matičnemu uradu predložiti pritožbo, naslovljeno na sodnika sodišča, skupaj z listinami, ki jih želi predložiti (člena 286 in 288 zakonika o matičnem registru (Código do Registo Civil), kakor je bil nazadnje spremenjen).

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Za namene člena 3(2) so v zapuščinskih zadevah poleg sodišč pristojni tudi notarji in lahko izvajajo sodne funkcije.

Notarji so pooblaščeni za sestavljanje vseh listin in pogojev postopka za popis dediščine ter za izdajanje potrdil o dedovanju upravičencem po smrti osebe, v skladu z novim pravnim okvirom o postopku za popis dediščine, ki je bil potrjen z zakonom št. 23/2013 z dne 5. marca 2013, kakor je bil nazadnje spremenjen, in je začel veljati z izvedbeno uredbo št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013, kakor je bila nazadnje spremenjena, z izjemo primerov, v katerih so stranke napotene na običajne sodne postopke.

Zadnja posodobitev: 13/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.