Dedovanje

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

V Romuniji so za obravnavanje zahtev za priznanje in razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) pristojna sodišča (člen 95(1) in člen 1098 zakonika o civilnem postopku). Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o priznanju in razglasitvi izvršljivosti (eksekvatura) so pristojna pritožbena sodišča (curţi de apel) (člen 96(2) zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Drugo pravno sredstvo na vrhovno kasacijsko sodišče (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (člen 97(1) zakonika o civilnem postopku).

Naslov vrhovnega kasacijskega sodišča: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, București (poštna številka: 020934).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Notar ali sodišče.

V skladu s členom I (6) zakona št. 206/2016 o dopolnitvi izredne uredbe vlade št. 119/2006 o nekaterih ukrepih, potrebnih za uporabo predpisov Skupnosti od datuma pristopa Romunije k EU, in o dopolnitvi zakona št. 36/1995 o notarjih in notarski dejavnosti:

„V skladu s poglavjem VI Uredbe št. 650/2012 evropsko potrdilo o dedovanju na zahtevo katere koli osebe iz člena 63(1) Uredbe izda notar, ki je izdal potrdilo ali v katerega arhivu je potrdilo shranjeno. Če arhiv notarja, ki je izdal potrdilo o dedovanju v skladu z romunskim pravom, hrani notarska zbornica, evropsko potrdilo o dedovanju izda notar, ki ga je za ta namen imenoval predsednik izvršnega odbora zbornice.“ [Člen 3(1) zakona št. 206/2016].

Imena in kontaktni podatki notarskih pisarn so na voljo na spletišču romunske nacionalne zveze notarjev: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Če so bili dediči, obseg zapuščine in/ali obseg pravic in obveznosti zapuščine dedičev ugotovljeni s sodno odločbo, evropsko potrdilo o dedovanju izda sodišče, ki je izdalo odločbo.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Pravna sredstva izpodbijanja, sestavljena v skladu s členom 72 Uredbe št. 650/2012, obravnava sodišče, ki je izdalo, popravilo, spremenilo ali preklicalo evropsko potrdilo o dedovanju ali ki je začasno odložilo učinke potrdila ali, kadar je primerno, sodišče v okrožju, v katerem se nahaja pisarna zadevnega notarja. Na sodbo o izpodbijanju se lahko vloži le pravno sredstvo. [Člen 5(1) zakona št. 206/2016].

Za zahteve v zvezi s popravki, spremembami in preklicem evropskega potrdila o dedovanju je pristojen izdajatelj potrdila, tj. zadevni notar ali sodišče (čl. I ^ 6, čl. 5(1) zakona št. 206/2016).

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 16/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.