Dedovanje

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) so pristojna okrožna sodišča.

Seznam okrožnih sodišč najdete tukaj .

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2) so pristojna okrožna sodišča.

Seznam okrožnih sodišč najdete tukaj .

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Zoper sklep, s katerim okrožno sodišče odloči o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti, lahko stranka vloži pritožbo. Vložiti jo mora v 30 dneh od vročitve sklepa, ki ga izpodbija s pritožbo. Pritožbo vloži pri okrožnem sodišču, ta pa jo posreduje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije. Pritožba se vroči v odgovor nasprotni stranki, ki mora na pritožbo odgovoriti v 30 dneh od njene vročitve. O pritožbi odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Evropsko potrdilo o dedovanju izda okrajno sodišče, ki je odločalo v zapuščinskem postopku.

Seznam slovenskih okrajnih sodišč najdete tukaj.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Vsakdo, ki je upravičen, da zaprosi za evropsko potrdilo o dedovanju, lahko vloži pritožbo zoper naslednje sklepe: sklep, s katerim sodišče odloči o zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju, sklep o popravku evropskega potrdila o dedovanju, o spremembi evropskega potrdila o dedovanju in o razveljavitvi evropskega potrdila o dedovanju. Pritožbo mora vložiti pri zapuščinskem sodišču, torej sodišču, ki je izdalo sklep o dedovanju, v 30 dneh, odkar mu je bila vročena. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.

Sodišče, pri katerem je vložena pritožba, lahko samo z novim sklepom spremeni svoj prejšnji sklep ali ga prekliče. Če tega ne stori, pošlje pritožbo višjemu sodišču, da o njej odloči.

Seznam višjih sodišč najdete tukaj.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

V Republiki Sloveniji imajo sodišča izključno pristojnost v dednih zadevah in torej ni drugih organov ali pravnih strokovnjakov v smislu čl. 3(2) uredbe, ki bi bili pristojni za dedne zadeve in bi izvajali sodno funkcijo ali delovali na podlagi pooblastil, ki jih nanje prenese sodni organ oz. pod nadzorom sodnega organa.

Zadnja posodobitev: 21/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.