Dedovanje

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je pristojno Sodišče prve stopnje (Juzgado de Primera Instancia) v kraju stalnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva priznanje ali izvršitev, ali v kraju izvršitve, v katerem bo sodba imela učinke.

Pravilo 2 šestindvajsete končne določbe Zakona 1/2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), kot je zapisano v drugi končni določbi Zakona 29/2015 o mednarodnem pravnem sodelovanju (Ley de Enjuiciamiento Civil) v civilnih zadevah.

Zoper sodne odločbe možna pritožba. Za obravnavanje pritožb je pristojno Pokrajinsko sodišče (Audiencia Provincial).

Pravilo 5 šestindvajsete končne določbe Zakona 1/2000 o civilnem postopku, kot je zapisano v drugi končni določbi Zakona 29/2015 o mednarodnem pravnem sodelovanju v civilnih zadevah.

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Postopka za izpodbijanje sodnih odločb, izdanih v pritožbenem postopku po tem zakonu, sta: izredno pravno sredstvo zaradi kršitve postopka (recurso extraordinario por infracción procesal) in kasacijska pritožba (recurso de casación).

Pravilo 5 šestindvajsete končne določbe Zakona 1/2000 o civilnem postopku, kot je zapisano v drugi končni določbi Zakona 29/2015 o mednarodnem pravnem sodelovanju v civilnih zadevah.

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Potrdilo izda pristojno sodišče ali notar v posameznem primeru.

a) Evropsko potrdilo o dedovanju, ki ga izda sodišče, se izda z ločeno odredbo (mediante providencia) na podlagi člena 67 Uredbe (EU) št. 650/2012 na zahtevo za izdajo potrdila, predloženo na obrazcu iz člena 65(2) te uredbe.

Za izdajo evropskega potrdila o dedovanju bo pristojno sodišče, ki je obravnavalo ali obravnava dedovanje. Prosilcu se izroči izvod izdanega potrdila.

b) Na zahtevo je za izdajo potrdila v skladu s členom 62 Uredbe (EU) št. 650/2012 na obrazcu iz člena 67 te uredbe pristojen notar, ki prijavi celotno dedovanje ali njegov del, ali njegov zakoniti zastopnik ali namestnik, če je ustrezno.

Pravili 11 in 14 šestindvajsete končne določbe Zakona 1/2000 o civilnem postopku, kot sta zapisani v drugi končni določbi Zakona 29/2015 o mednarodnem pravnem sodelovanju v civilnih zadevah.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

a) Postopek za spreminjanje, preklic ali zavrnitev izdaje evropskega potrdila o dedovanju, ki ga izda sodišče, poteka v obliki ločenega sklepa (mediante auto), ki ga je mogoče izpodbijati le z ugovorom (recurso de reposición) pri istem sodišču (en única instancia).

b) Če notar zavrne popravek, spremembo, preklic ali izdajo evropskega potrdila o dedovanju, se lahko pri Sodišču prve stopnje uradnega kraja stalnega prebivališča notarja zahteva preizkus, ki poteka po skrajšanem ustnem postopku (trámites del juicio verbal).

Pravila 12, 13, 15 in 16 šestindvajsete končne določbe Zakona 1/2000 o civilnem postopku, kot so zapisana v drugi končni določbi Zakona 29/2015 o mednarodnem pravnem sodelovanju v civilnih zadevah.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Notarji za izjave zakonitih dedičev ter predložitve sodišču, preverjanja, odprtje in notarsko overitev zapečatenih, holografskih in ustnih oporok ter pripravo popisa zapuščine.

Členi 55, 56, 57 do 65, 67 in 68 Zakona o notariatu (Ley del Notariado), kot so zapisani v enajsti končni določbi Zakona 15/2015 z dne 2. julija 2015 o nepravdnem postopku (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.