Dedovanje

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Zahteve za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1):

– okrožno sodišče (tingsrätt).

Pravna sredstva zoper odločbe v skladu s členom 50(2):

– pravno sredstvo v skladu s členom 50(2) se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo,

– okrožno sodišče (tingsrätt).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

– pritožbeno sodišče (hovrätt) in vrhovno sodišče (Högsta domstolen)

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Švedska davčna uprava (Skatteverket)

171 94 Solna

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Postopek: Za pravna sredstva se uporablja zakon o sodnih zadevah (1996: 242) (lagen om domstolsärenden), če v uredbi o dedovanju ni drugače določeno.

Ime: okrožno sodišče, pritožbeno sodišče in vrhovno sodišče

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

a) švedska davčna uprava;

b) pooblaščenec za delitev zapuščine (skiftesman);

c) izvršitelj oporoke (testamentsexekutor), če opravlja vlogo pooblaščenca za delitev zapuščine brez posebnega imenovanja v ta namen;

d) posebni upravitelj zapuščine (särskild boutredningsman), če opravlja vlogo pooblaščenca za delitev zapuščine brez posebnega imenovanja v ta namen.

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.