Arvsrätt

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna (Bezirksgerichte) handlägger ansökningar enligt artikel 45.1.

Behörig att handlägga en ansökan om ändring enligt artikel 50.2 av denna typ av beslut är den överordnade regionala domstolen (Landesgericht), via den distriktsdomstol som fattade beslutet.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Överklaganden i rättsfrågor (Revisionskurs) till högsta domstolen (Obersten Gerichtshof ) via den distriktsdomstol som fattat beslutet i första instans.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av distriktsdomstolen (domstolskommissionären – Gerichtskommissär, dvs. den notarie som agerar som rättslig myndighet).

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Distriktsdomstolen fattar beslut om överklagande från parter om att det arvsintyg som domstolskommissionären har utfärdat är felaktigt. Överklaganden av domstolens beslut kan inom 14 dagar efter delgivningen inges till den överordnade regionala domstolen (Landesgericht), via den distriktsdomstol som fattade beslutet i första instans.

Om domstolskommissionären hyser tvivel om huruvida arvsintyg kan utfärdas enligt begäran, vidarebeordras ansökan till domstolen. Denna beslutar därefter om och hur domstolskommissionären ska utfärda arvsintyget.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Österrike finns inte några andra myndigheter och rättstillämpare i den mening som avses i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 27/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.