Arvsrätt

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

För att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring: Förstainstansdomstolen

Angående överklaganden av beslut om sådana ansökningar:

- För att bestrida: Förstainstansdomstolen

- För att överklaga: Cour d'appel (appellationsdomstol)

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

I Belgien är kassationsdomstolen den instans som avgör om domar är juridiskt riktiga. Kassationsdomstolen uttalar sig inte om sakförhållanden. Ett kassationsöverklagande är ett särskilt förfarande. Kassationsdomstolen kontrollerar endast om en dom eller ett domstolsbeslut i sista instans (dvs. som inte kan överklagas vidare) strider mot lagen eller är oförenligt med en rättsprincip. Om så är fallet annullerar kassationsdomstolen det beslut som ifrågasätts och överför frågan till en annan jurisdiktion. Den jurisdiktionen måste därefter på nytt döma i saken (hänvisning efter kassation).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64 är notarier.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Genom lagen av den 13 juli 2013 skapades familjedomstolen (Tribunal de la Famille) som är en avdelning inom förstainstansrätten. I förenklingssyfte och för att minska kostnaderna för domstolsförfaranden införs det i den nya lagen som normalförfarande att inleda ett förfarande genom ansökan. I många fall är det fortfarande möjligt att använda proceduren med kallelse att inställa sig inför rätta, vilket gör det möjligt för den kärande att ha bättre kontroll över vilket datum fallet kommer in till domstolen.

Senaste uppdatering: 17/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.