Arvsrätt

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

En ansökan om verkställighet av en dom eller annan handling som utfärdas i en annan EU‑medlemsstat inges till den regionala domstol som är behörig för gäldenärens permanenta adress eller säte, eller för den plats där verkställighet ska ske (artikel 627e punkt 1 i civilprocesslagen).

Vilken domstol som har lokal behörighet kan fastställas med hjälp av den tillgängliga sökmotorn.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Förstainstansdomstolens beslut kan överklagas vid appellationsdomstolen i Sofia (artikel 627e punkt 6 första meningen i civilprocesslagen).

Beslutet av appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas vid Bulgariens högsta domstol (artikel 627e punkt 6 andra meningen i civilprocesslagen).

Nationell civilrättslig lagstiftning om sådana överklaganden behandlas i kapitlen 20 och 22 i civilprocesslagen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Om den bulgariska domstolen har internationell behörighet enligt artiklarna 4, 7, 10 och 11 i förordning (EU) nr 650/2012 ska en ansökan om utfärdande av ett europeiskt arvsintyg göras vid den distriktsdomstol som är behörig för den avlidnes senaste permanenta adress eller, om sådan saknas, för den avlidnes senaste adress i Bulgarien. Om adress saknas i Bulgarien ska ansökan göras vid distriktsdomstolen i Sofia (artikel 627f punkt 1 i civilprocesslagen).

Vilken distriktsdomstol som har lokal behörighet kan fastställas med hjälp av webbplatsens sökmotor.

Ingen annan myndighet har behörighet att utfärda ett europeiskt arvsintyg.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Överklaganden av ett europeiskt arvsintyg eller av en vägran att utfärda ett arvsintyg kan inges till motsvarande regionala domstol inom en månad från den dag då beslutet delgavs. Om ett utfärdat europeiskt arvsintyg är felaktigt eller en vägran att utfärda ett arvsintyg är ogrundad upphäver domstolen helt eller delvis beslutet och återförvisar saken till förstainstansdomstolen tillsammans med bindande instruktioner. (Artikel 627f punkt 3 i civilprocesslagen)

Beslut som svar på en begäran om rättelse, ändring eller återkallelse av ett arvsintyg kan överklagas vid motsvarande regionala domstol inom två veckor från den dag då beslutet delgavs. Om ett utfärdat europeiskt arvsintyg är felaktigt eller en vägran att rätta, ändra eller återkalla ett arvsintyg är ogrundad upphäver domstolen helt eller delvis beslutet och återförvisar saken till förstainstansdomstolen tillsammans med bindande instruktioner (artikel 627g punkt 1 i civilprocesslagen).

En hävning av giltigheten hos ett europeiskt arvsintyg som utfärdats av distriktsdomstolen kan överklagas vid den regionala domstolen inom en vecka (artikel 627h i civilprocesslagen).

Frågor som inte omfattas av förordning (EU) nr 650/2012, eller av de bestämmelser som införts i civilprocesslagen just i förhållande till förfarandet för att utfärda ett europeiskt arvsintyg, omfattas av de allmänna bestämmelserna för icke-tvistemål (kapitel 49 i civilprocesslagen).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Bulgarien är det endast domstolarna själva som omfattas av den definition av begreppet ”domstol” som fastställs i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 26/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.