Arvsrätt

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Namn och kontaktuppgifter för behöriga distriktsdomstolar finns i databasen på europeiska e-juridikportalen.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ansökan om ändring av en förstainstansdomstols beslut (om en invändning mot ett beslut av en notarie) ska inges inom 15 dagar efter den dag som beslutet delgavs.

Förstainstansdomstolen kan själv, på grundval av ansökan om ändring, ändra det beslut mot vilket talan förs genom att utfärda ett nytt beslut. Om förstainstansdomstolen inte ändrar sitt beslut ska den hänskjuta ansökan om ändring till en andrainstansdomstol (som till och med kan pröva en sen ansökan om ändring, om detta inte kränker övriga parters rättigheter).

Noteras bör att den som har legitimt intresse kan söka rättelse genom civilrättslig talan oavsett hävdad felaktighet i arvsbeslutet, såvida personen i fråga inte är bunden av det lagakraftvunna arvsbeslutet (artikel 232 i arvslagen).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Behörighet att utfärda europeiska arvsintyg har enligt arvslagen distriktsdomstolar samt notarier i egenskap av domstolsombud.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Enligt artikel 7 i lagen om genomförande av förordning nr 650/2012 kan en invändning inges mot ett europeiskt arvsintyg som utfärdats av en notarie. Invändningen prövas av distriktsdomstolen. Det är enligt denna artikel även tillåtet att ansöka om ändring av ett arvsintyg som utfärdats av en distriktsdomstol eller en distriktsdomstols beslut att utfärda eller att avslå en ansökan om arvsintyg. Ansökan om ändring prövas av regiondomstolen.

Ett arvsintyg kan rättas, ändras eller återkallas av den distriktsdomstol eller notarie som har utfärdat det, på eget initiativ eller på begäran av den person som påvisar sig ha legitimt intresse. Enligt artikel 9 i lagen om genomförandet av förordning nr 650/2012 kan en invändning inges mot ett beslut av en notarie om rättelse, ändring eller återkallelse av ett arvsintyg. Invändningen prövas av distriktsdomstolen. Det är enligt denna artikel även tillåtet att ansöka om ändring av ett beslut av en distriktsdomstol om rättelse, ändring eller återkallelse av arvsintyg. En ansöka om ändring prövas av regiondomstolen.

En ansökan om hävning av arvsintygets rättsverkningar i den mening som avses i artikel 73.1 a i förordning (EU) nr 650/2012 prövas av den distriktsdomstol eller notarie som handlägger förfarandet om ändringen eller återkallelsen av arvsintyget. En invändning mot ett beslut av en notarie om hävning av ett arvsintygs rättsverkningar prövas av distriktsdomstolen, medan en invändning mot ett beslut av en distriktsdomstol om hävning av ett arvsintygs rättsverkningar prövas av regiondomstolen.

I alla ovan nämnda fall tillämpas arvslagens bestämmelser avseende förfaranden och beslut om invändningar mot arvsbeslut på motsvarande sätt även på förfaranden och beslut om invändningar mot notariers beslut och ansökningar om ändring av beslut av distriktsdomstolar.

Enligt arvslagen får en invändning mot ett beslut av en notarie som agerar ombud för en domstol i arvsmål inges inom åtta dagar från den dag då beslutet delgavs parterna. En invändning ska inges till notarien, som är skyldig att utan dröjsmål vidarebefordra den till behörig distriktsdomstol tillsammans med relevanta handlingar. En domare meddelar utslag om invändningen. Domstolen lämnar alla invändningar som inte inkommit i tid, är omotiverade eller ofullständiga utan beaktande. En domstol som meddelar utslag om en invändning mot en notaries beslut får helt eller delvis godkänna beslutet eller upphäva det. Domstolen kan själv besluta vilken del av beslutet som ska upphävas eller godkännas. Ett domstolsbeslut som helt eller delvis häver en notaries beslut får inte bli föremål för enskilt överklagande.

Enligt arvslagen får invändning inges mot ett beslut i förstainstansdomstolen, vilket ska ske till förstainstansdomstolen inom femton dagar efter delgivningen av beslutet. På grundval av en ansökan om ändring som ingivits inom tidsfristen kan förstainstansdomstolen på eget initiativ ändra det omtvistade beslutet genom att utfärda ett nytt beslut, såvida detta inte kränker rättigheter som tillkommer övriga parter enligt det förra beslutet. Om förstainstansdomstolen inte ändrar sitt beslut hänskjuter den ansökan till andrainstansdomstolen, oavsett om ansökan ingivits inom den laga tidsfristen. Som regel prövar andrainstansdomstolen endast ansökningar som ingivits inom tidsfristen. Den kan dock behandla försent ingivna ansökningar om detta inte kränker rättigheter som tillkommer övriga parter på grundval av det förra beslutet.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Utöver behöriga distriktsdomstolar har notarier PDF (194 Kb) hr i Kroatien tilldelats behörighet i arvsfrågor och utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering från en rättslig myndighet eller agerar under kontroll av en rättslig myndighet (artikel 3.2). om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.