Arvsrätt

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolar är behöriga

  • Distriktsdomstolen i Nikosia

Gatuadress: Charalambou Mouskou, 1405 Nikosia, Cypern

Tfn: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Limassol

Gatuadress: Leoforos Lordou Vyronos 8, Bok 54619, 3726, Limassol, Cypern

Tfn: :(+357) 25806100 / 25806128

Fax: :(+357) 25305311

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Larnaka

Gatuadress: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, Box 40107, Cypern

Tfn: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Pafos

Gatuadress: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Pafos Box 60007, Cypern

Tfn: (+357) 26802601

Fax: :(+357) 26306395

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Famagusta

Gatuadress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tfn: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-postadress: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Cypriotisk lagstiftning innehåller inga bestämmelser om förfaranden för bestridande av ett beslut som fattats av högsta domstolen (Anótato Dikastírio) med anledning av ett sådant överklagande.

En verkställbarhetsförklaring kan dock överklagas genom ett särskilt rättsmedel (pronomiakó éntalma). Ett sådant överklagande prövas av en domare vid högsta domstolen, vars avgörande i sin tur kan överklagas (genom s.k. éfesi) i enlighet med förfarandet i tvistemål.

Den som anser att hans eller hennes mänskliga rättigheter har kränkts, kan vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Den myndighet som utfärdar det europeiska arvsintyget är distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio) med lokal behörighet, liksom anges ovan i fråga om en ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ett beslut som fattats av utfärdande myndighet, dvs. distriktsdomstolen, i fråga om utfärdandet av ett intyg kan bli föremål för ett överklagande (éfesi) till högsta domstolen, enligt civilprocesslagen (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Högsta domstolen kan undantagsvis bevilja tillstånd för ingivande av en ansökan om särskilda rättsmedel, och i detta fall gäller samma regler som ovan.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Den enda ”myndighet” som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering från en rättslig myndighet eller under kontroll av en rättslig myndighet är tjänstgörande registrator (protokollitís) vid respektive distriktsdomstol, enligt kapitel 189 avsnitt 13 i boutredningslagen. Dock är villkoren för de i artikel 3.2 i förordningen uppräknade behörigheterna inte uppfyllda, varför registratorerna inte anses vara en ”domstol” i den mening som avses i förordningen.

Med tanke på innebörden av begreppet ”dom” enligt artikel 3.1 g i förordningen, är det bara registratorernas behörighet att besluta om generella rättegångskostnader i arvsfrågor som uppfyller samtliga villkor i artikel 3.2 i förordningen. Detta innebär att registratorerna inte agerar ”domstol” i den mening som avses i förordningen, när de utövar ovanstående behörighet.

Senaste uppdatering: 16/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.