Arvsrätt

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Vad avser artikel 45.1 i förordningen ska ansökan om verkställbarhetsförklaring handläggas av distriktsdomstolen (okresní soud) (i Prag ”obvodní soud” och i Brno”Městský soud”).

En ansökan om ändring av ett beslut om ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 50.2 i förordningen handläggs av regiondomstolen (krajský soud) (i Prag ”Městský soud”). En ansökan om ändring ska inges till den domstol vars beslut ansökan avses.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Endast följande extraordinära rättsmedel kan användas:

- žaloba pro zmatečnost [ogiltighetstalan]

- žaloba na obnovu řízení [begäran om förnyad prövning]

- dovolání [överklagande av avgörande i andra instans]

Vid användning av alla dessa extraordinära rättsmedel ska ansökan inges till den domstol som meddelade avgörande i målet i första instans.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Endast en domstol kan utfärda ett europeiskt arvsintyg. Om ett arvsförfarande redan pågår utfärdas intyget av en särskilt förordnad notarie (soudní komisař) vid den domstol som ansvarar för förfarandet enligt § 100.1 i specialprocesslagen (nr 292/2013).

Om ett europeiskt arvsintyg måste korrigeras, ändras eller återkallas efter det att arvsförfarandet har slutförts, kan detta inte utföras av ovan nämnda notarie, eftersom denne i det skedet inte längre har domstolens förordnande och därför saknar nödvändiga befogenheter.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Regiondomstolen (krajský soud) (i Prag ”Městský soud”) prövar överklaganden som ingetts till en särskilt förordnad notarie (soudní komisař) eller till den distriktsdomstol (okresní soud) vars beslut överklagandet avser.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Enligt § 100.1 i specialprocesslagen (nr 292/2013) utförs förstainstansdomstolens uppgifter i arvsförfaranden av en av domstolen förordnad notarie (soudní komisař), såvida inte något annat avtalats.

Senaste uppdatering: 12/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.