Arvsrätt

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolarna är behöriga att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1. I Estland finns det fyra distriktsdomstolar: Harju, Pärnu, Tartu och Viru. Kontaktuppgifter till distriktsdomstolarna finns på domstolarnas webbplats.

De regionala domstolarna är behöriga att handlägga överklaganden av beslut om ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 50.2. Det finns två regionala domstolar i Estland (ringkonnakohus): Tallinn och Tartu. Kontaktuppgifter till de regionala domstolarna finns på domstolarnas webbplats

Överklaganden vid de regionala domstolarna görs via den distriktsdomstol vars dom ifrågasätts i överklagandet.

Som andrainstansdomstol behandlar den regionala domstolen i Tallinn överklaganden mot domar från distriktsdomstolarna i Harju och Pärnu. På samma sätt behandlar den regionala domstolen i Tartu överklaganden mot domar från distriktsdomstolarna i Tartu och Viru.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Sådana förfaranden omfattas av Högsta domstolens behörighet. En dom från en regional domstol kan överklagas hos Högsta domstolen. Ett överklagande av en dom får endast bygga på att den regionala domstolen felaktigt tillämpade en bestämmelse i materiell rätt eller grovt överträdde en rättegångsbestämmelse och att detta faktum kan ha gett upphov till en felaktig dom.

Kontaktuppgifter finns på Högsta domstolens webbplats.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Europeiska arvsintyg utfärdas av notarier i Estland och i enlighet med artikel 64 i förordningen. Uppdaterad information om alla notarier som har utsetts av Estland finns på notariekammarens webbplats eller via tjänsten Hitta en notarie.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Sådana förfaranden omfattas av distriktdomstolarnas behörighet.

För att bestrida ett europeiskt arvsintyg utfärdat av en notarie måste du lämna in en ansökan till den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den notarie som utfärdade intyget är etablerad. Distriktsdomstolen fattar ett beslut angående ansökan.

En dom från en distriktsdomstol kan överklagas i en regional domstol och den regionala domstolens beslut om överklagandet kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Det finns inga sådana myndigheter i Estland.

Senaste uppdatering: 29/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.