Arvsrätt

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Verkställbarhetsförklaring:

Tingsrätter

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

Överklagande av tingsrättens beslut:

Hovrätter:

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Högsta domstolen

Kontaktuppgifter: http://korkeinoikeus.fi/sv/index/yhteystiedot.html

Det förfarande för ansökan om ändring som avses i artikel 51 i förordningen är lika med besvär hos högsta domstolen, om denna meddelar besvärstillstånd (rättegångsbalken 30 kap, 1–3 §).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Intyget utfärdas av:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2,

00530 Helsingfors

Tfn: +358 29 55 390 99

e-postadress: perintotodistus(at)ddv.fi

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökan om ändring inges till:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Banbyggarvägen 5

00520 Helsingfors

Kundtjänst/registratorskontor: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

En av domstolen förordnad skiftesman

Senaste uppdatering: 14/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.