Arvsrätt

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Sådana ansökningar som avses i artikel 45 ska lämnas in till direktören för domstolskansliet vid tribunal de grande instance (artiklarna 509-1, 509-2 och 509-3 i civilprocesslagen) om ansökan avser domstolsbeslut eller förlikning inför domstol, alternativt till ordföranden för notariekammaren (président de la chambre des notaires) eller dennes ställföreträdare om ansökan avser en officiellt upprättad handling.

Sådana ansökningar som avses i artikel 50.2 ska göras hos ordföranden för tribunal de grande instance (artikel 509-9 i civilprocesslagen).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

För att invända mot ett beslut som fattats av ordföranden vid tribunal de grande instance i egenskap av sista instans krävs att man lämnar in ett kassationsöverklagande.

Skälen till kassationsöverklagan kan vara av olika slag (lagöverträdelse, befogenhetsöverskridande, bristande behörighet, brister i den rättsliga grunden, bristande motivering, motstridiga domar osv.) men för alla gäller att domaren endast prövar själva rättstillämpningen. Kassationsdomstolen kontrollerar alltså att den dom som omprövas inte strider mot lagen och att inga rättsregler åsidosatts, men yttrar sig inte om ärendet i sak.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Det europeiska arvsintyget utfärdas av en notarie.

Det franska notarieämbetet samordnas av högsta rådet för notarieämbetet:

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktuppgifter: http://www.notaires.fr/fr

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Sådana invändningar som avses i artikel 72 kan överlämnas till ordföranden vid tribunal de grande instance på den ort där notarien har sitt kontor (artikel 1381-4 i civilprocesslagen).

Invändning kan göras inom två veckor från det att en bestyrkt kopia av det europeiska arvsintyget överlämnats eller delgivits eller från det att beslutet om det europeiska arvsintyget mottagits.

Ordföranden vid tribunal de grande instance utgör sista besvärsinstans. Sökanden, den notarie som upprättat akten och i förekommande fall den som begärt ett europeiskt arvsintyg, om det inte är sökanden, hörs eller kallas. Notarien underrättas om beslutet.

När domstolens ordförande beslutar om utfärdande, rättelse eller ändring av arvsintyget kan ordföranden antingen göra detta själv eller uppmana notarien att göra det.

Om domstolens ordförande beslutar om återkallelse eller hävning av arvsintygets rättsverkningar ska notarien utan dröjsmål informera alla som tillställts bestyrkta kopior av intyget. Inga kopior av arvsintyget får utfärdas under hävningen av intygets rättsverkningar.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 07/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.