Arvsrätt

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

De ansökningar som avses i artikel 45 ska inges till chefsjustitiesekreteraren (directeur de greffe) vid distriktsdomstolen (tribunal judiciaire) (artikel 509-1 och 509-2 i civilprocesslagen (code de procédure civile)) om ansökan avser domstolsbeslut eller förlikning inför domstol, alternativt till ordföranden för notariekammaren (chambre des notaires) eller dennes ställföreträdare, om ansökan avser en officiellt upprättad handling (artikel 509-3 i civilprocesslagen).

Sådana ansökningar som avses i artikel 50.2 ska göras till distriktsdomstolens ordförande (artikel 509-9 i civilprocesslagen).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

För att invända mot ett beslut av distriktsdomstolens ordförande krävs att man lämnar in ett överklagande (pourvoi en cassation) till Högsta domstolen (Cour de cassation).

Skälen till överklagandet kan vara av olika slag (lagöverträdelse, befogenhetsöverskridande, bristande behörighet, brister i den rättsliga grunden, bristande motivering, motstridiga domar osv.), men för alla gäller att domaren endast prövar själva rättstillämpningen. Högsta domstolen kontrollerar alltså att den dom som omprövas inte strider mot lagen och att inga rättsregler åsidosatts, men yttrar sig inte om ärendet i sak.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Det europeiska arvsintyget utfärdas av en notarie.

Högsta notarierådet (Conseil supérieur du notariat) utövar tillsyn över de franska notarierna:

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontakt: https://www.notaires.fr/en

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Sådana invändningar som avses i artikel 72 kan överlämnas till ordföranden för distriktsdomstolen på den ort där notarien har sitt kontor (artikel 1381-4 i civilprocesslagen).

Invändning kan göras inom två veckor från det att en bestyrkt kopia av det europeiska arvsintyget har överlämnats eller delgetts eller från det att beslutet om det europeiska arvsintyget har mottagits.

Ordföranden för distriktsdomstolen utgör sista besvärsinstans. Sökanden, den notarie som upprättat akten och i förekommande fall den som begärt det europeiska arvsintyget, om det inte är sökanden, hörs eller kallas. Notarien underrättas om beslutet.

När ordföranden för domstolen beslutar om utfärdande, rättelse eller ändring av arvsintyget kan ordföranden antingen göra detta själv eller uppmana notarien att göra det.

Om ordföranden för domstolen beslutar om återkallelse av arvsintyget eller hävning av dess rättsverkningar ska notarien utan dröjsmål informera alla som tillställts bestyrkta kopior av intyget. Inga kopior av arvsintyget får utfärdas under hävningen av intygets rättsverkningar.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 16/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.