Arvsrätt

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

– Regional domstol (Landgericht)

– Högre regional domstol (Oberlandesgericht)

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ytterligare överklaganden

– Federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof – BGH)

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

  • Lokal domstol (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: Bemyndigad notarius publicus

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

– Högre regional domstol (Oberlandesgericht)

Ett överklagande måste inges inom en månad från den dag en person med rätt att överklaga ett beslut meddelas beslutet. Om personen har hemvist i utlandet förlängs denna period till två månader. Överklagandet måste inges skriftligen eller i form av en muntlig redogörelse som nedtecknas vid domstolen. Både juridiska och faktiska omständigheter får åberopas. Överklagandet vidarebefordras automatiskt till den högre regionala domstolen. Den högre regionala domstolen kan välja att själv pröva målet eller att återförvisa det till den lägre rättsinstansen, och förordna att denna ska avgöra målet med beaktande av den högre regionala domstolens yttrande.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 30/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.