Arvsrätt

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Den domstol som har behörighet att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaringar, enligt artikel 45.1, är förstainstansdomstolen (en domare) (Μονομελές Πρωτοδικείο) i den domkrets där den part mot vilken verkställighet begärs har domicil. Om personen saknar domicil är det domstolen på bostadsorten. Saknar personen bostad är det förstainstansdomstolen (en domare) i huvudstaden (artikel 905.1 i civilprocesslagen).

Den domstol som har behörighet att pröva överklaganden av beslut, enligt artikel 45.1, är den appellationsdomstol (en domare) (Μονομελές Εφετείο) som den aktuella förstainstansdomstolen (en domare) är underställd.

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Avgöranden efter ansökningar om ändring, enligt artikel 51, (appellationsdomstol med en domare) kan överklagas till högsta domstolen (Άρειος Πάγος).

Verkställbarhetsförklaringar utfärdas av förstainstansdomstolen (en domare) i ex parte-förfaranden (artiklarna 740–781 i civilprocesslagen).

Ett överklagande av ovanstående beslut av appellationsdomstolen (en domare) till appellationsdomstolen (en domare) [sic] prövas i ett kontradiktoriskt förfarande (artikel 524 i civilprocesslagen).

Beslutet får upphävas av de skäl som avses i artikel 559 i civilprocesslagen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Fredsdomstolen (Ειρηνοδικείο) i den domkrets där den avlidne hade domicil vid dödsfallet. Saknade personen domicil är domstolen på bostadsorten behörig. Om personen saknade bostad är fredsdomstolen i huvudstaden behörig (artiklarna 30 och 810 i civilprocesslagen).

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

A. Beslut om utfärdande av ett arvsintyg, enligt artikel 72.1 i förordningen, kan bestridas genom överklagande till förstainstansdomstolen (flera domare) (Πολυμελούς Πρωτοδικείου) i den domkrets som fredsdomstolen ingår i (artikel 824.1 jämförd med artikel 18 i civilprocesslagen).

B. Beslutet om återkallelse, ogiltigförklaring, ändring eller upphävande av intyget, enligt artiklarna 71 och 73.1 a i förordningen, kan endast bestridas genom talan av berörd utomstående part vid arvsdomstolen, dvs. fredsdomstolen (Ειρηνοδικείο) i den domkrets där den avlidne hade domicil vid tidpunkten för dödsfallet. Saknade personen domicil är domstolen på bostadsorten behörig. Om personen inte hade någon bostad är fredsdomstolen i huvudstaden behörig (artiklarna 823 och 824 i civilprocesslagen jämförda med artikel 1965 i civilrättslagen).

Överklagandeförfarandet (se A ovan) beskrivs i artiklarna 495–500 och 511–537 i civilprocesslagen.

Talan av berörd utomstående part (se B ovan) beskrivs i artiklarna 583–590 i civilprocesslagen.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Notarier är de rättstillämpare som är behöriga i arvsfrågor.

Notarierna arbetar under tillsyn av en rättslig myndighet (åklagaren vid förstainstansdomstolen – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarier är oavlönade offentliga tjänstemän med statligt bemyndigande att upprätta bestrykta handlingar som har giltigheten av officiella handlingar, vilket innebär ökat bevisvärde, bindande datum och verkställbarhet.

Genom att tillämpa lagen i sin yrkesutövning skyddar notarierna samtidigt statens och parternas intressen, och som högt akademiskt utbildade och opartiska jurister ger de rättssäkerhet åt parterna och förebygger möjliga tvister.

Notariernas bakgrund och den beskaffenhet som deras handlingar har, gör att de aktivt och ändamålsenligt bidrar till preventiv rättvisa och skyddar sina klienters rättigheter.

Senaste uppdatering: 11/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.