Arvsrätt

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolen på den ort där den regionala domstolen har sitt säte, och i Budapest: Buda centraldistriktsdomstol (Budai Központi Kerületi Bíróság). Överklaganden prövas av de regionala domstolarna eller, i Budapest, av regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (Fövárosi Törvényszék) (domstolarna namn och adress).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ansökningar om ändring prövas av Ungern högsta domstol (Kúria).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Myndigheter behöriga att utfärda intyg är:

-           domstolar som avses i artikel 3.2: distriktsdomstolar

-           övriga myndigheter med behörighet enligt nationell lagstiftning i arvsfrågor: notarier

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökningar om omprövning handläggs av de regionala domstolarna eller, i Budapest, av regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (domstolarnas namn och adress).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Ungern räknas notarier som ”andra myndigheter eller rättstillämpare”.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.