Arvsrätt

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Appellationsdomstol (corte d’appello)

Kontaktuppgifterna för alla appellationsdomstolar finns på följande adress: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klicka på RICERCA och välj ”Corte d’Appello” i filtret under TIPO UFFICIO (ignorera övriga fält).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Corte Suprema di Cassazione (Kassationsdomstolen)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italien

Tfn: (+39) 06 688 31

Fax: (+39) 06 688 3423

Webbplats: http://www.cortedicassazione.it/

Lokal helgdag: 29 juni

Det förfarande som är tillgängligt i Italien är överklagande i rättsfrågor (ricorso per cassazione).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarier

Kontaktuppgifterna för notarier (notai) finns på följande adress: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ett ”klagomål” (reclamo) enligt artikel 739 i civilprocesslagen.

a)

Den allmänna domstolen (tribunale) för notariens bostadsort, i sammansättning med tre domare (in composizione collegiale).

b)

Kontaktuppgifterna för alla allmänna domstolar (tribunali) finns på följande adress: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Klicka på RICERCA och välj ”Tribunale” i filtret under TIPO UFFICIO (ignorera övriga fält).

c)

Ett klagomål enligt artikel 739 i civilprocesslagen lämnas in genom ansökan till den allmänna domstolen, som fattar beslut med skyndsam handläggning inom lyckta dörrar (in camera di consiglio). Klagomålet måste inges inom en obligatorisk tidsfrist på tio dagar från delgivningen (comunicazione) av den utfärdande myndighetens beslut, om det rör en enda part, eller från tillkännagivandet (notificazione), om det rör flera parter.

Senaste uppdatering: 22/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.