Arvsrätt

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Ett avgörande från en utländsk domstol som är verkställbart i det land där det meddelas är verkställbart i Lettland så snart det har erkänts i Lettland i enlighet med gällande förfarande.

Om inte annat föreskrivs i relevanta konventioner och förordningar anges förfarandet för att säkra en verkställbarhetsförklaring av den typ som föreskrivs i förordning (EU) nr 650/2012 i kapitel 77 i civilprocesslagen (Civilprocesa likuma), som rör erkännande av avgöranden från utländska domstolar. Den domstol som är behörig att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 är därför distrikts- eller stadsdomstolen (rajona (pilsētas) tiesa) på den ort där avgörandet ska verkställas eller där svaranden har sin anmälda hemvist, eller om sådan saknas, där svaranden har sin faktiska hemvist eller sitt säte.

Ett avgörande från en distrikts- eller stadsdomstol i vilket ett erkännande från en utländsk domstol erkänns eller inte erkänns kan överklagas genom att inge ett överklagande (blakus sūdzība) till regiondomstolen (apgabaltiesa), och regiondomstolens avgörande kan överklagas till Högsta domstolen (Augstākā tiesa).

En förteckning över distrikts- och stadsdomstolar hittar du här: Lettiska domstolsportalen

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ett avgörande från en distrikts- eller stadsdomstol i vilket ett avgörande från en utländsk domstol erkänns eller inte erkänns kan överklagas till regiondomstolen, och regiondomstolens avgörande kan överklagas till Högsta domstolen.

En part i målet som har sin anmälda hemvist i Lettland, eller som har sin faktiska hemvist eller sitt säte i Lettland, kan inge ett överklagande inom 30 dagar från mottagandet av en kopia av avgörandet. En part i målet som saknar anmäld hemvist, faktisk hemvist eller säte i Lettland får inge ett överklagande inom 60 dagar från mottagandet av en kopia av avgörandet.

En förteckning över lettiska domstolar hittar du här: Lettiska domstolsportalen

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Förutsatt att Lettland har behörighet i ett gränsöverskridande arvsärende enligt artiklarna 4, 7, 10 och 11 i förordning (EU) nr 650/2012, kan ett europeiskt arvsintyg utfärdas av alla auktoriserade notarier (zvērināts notārs).

En förteckning över auktoriserade notarier hittar du här: Notariewebbplatsen

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

På begäran en berörd part får den auktoriserade notarie som upprättade det europeiska arvsintyget rätta, ändra eller återkalla intyget i enlighet med artikel 71 i förordning (EU) nr 650/2012, och kan även häva intygets rättsverkningar i enlighet med artikel 73 i förordningen.

För att göra detta måste notarien upprätta en notariehandling (notariāls akts) om rättelse, ändring, återkallelse eller hävning av rättsverkningarna av intyget, och utan dröjsmål informera alla personer som har mottagit bestyrkta kopior av intyget eller utdrag ur intyget.

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I enlighet med artikel 3.2 i förordning (EU) nr 650/2012 och artikel 324.1 i lagen om notarier (Notariāta likums), ska en notarie som handlägger ett ärende om gränsöverskridande arv tillämpa bestämmelserna i lagen om notarier, om inte annat föreskrivs i unionslagstiftning som är direkt tillämplig i Lettland.

En ansökan om arv (mantošanas iesniegums) måste inges till en notarie som verkar inom det område som avses i artikel 252 i lagen om notarier, men om den avlidnes senaste anmälda bosättningsort eller den plats där hela eller större delen av kvarlåtenskapen är belägen är okänd kan ansökan inges till valfri auktoriserad notarie.

En talan om verkställbarhetsförklaring ska väckas vid distrikts- eller stadsdomstolen.

En förteckning över auktoriserade notarier hittar du här: Notariewebbplatsen.

Senaste uppdatering: 27/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.