Arvsrätt

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Litauens appellationsdomstol (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adress: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litauen

Tfn: (+370 70) 663 685

Fax: (+370 70) 663 060

E-post: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Litauens högsta domstol (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adress: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litauen
Tfn: (+370 5) 2 616 466
Fax: (+370 5) 2 616 813
E-post: lat@teismas.lt

Förfarandet är en kassationstalan i enlighet med de nationella bestämmelserna för förfaranden i kassationsinstans. I enlighet med bestämmelserna i Litauens civilprocesskod (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) är kassation endast möjlig i följande fall: 1) Vid en överträdelse av den materiella rättens eller processrättens regler som är av avgörande betydelse för en enhetlig tolkning och tillämpning av lagen, när denna överträdelse kan ha lett till antagandet av en olaglig dom/ett olagligt avgörande. 2) Om en domstol har avvikit från högsta domstolens etablerade rättspraxis i domen/avgörandet. 3) Om högsta domstolens rättspraxis i den berörda rättsfrågan inte är enhetlig. Kassationsinstansen kontrollerar endast rättstillämpningen i de omtvistade domarna och/eller avgörandena, utan att överskrida kassationstalans begränsningar.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

En notarie på den plats där arvsärendet inleds. Vilket territorium notarier betjänar i arvsärenden avgörs av Litauens justitieministerium.

En aktuell förteckning över notarier, aktuella kontaktuppgifter samt information om vilket territorium de betjänar i arvsärenden finns på nätet: https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Distriktsdomstolen (apylinkės teismas) på den ort där notariens kontor är beläget.

Alla berörda personer som anser att en notariell åtgärd, eller en vägran att utföra en notariell åtgärd, vara olaglig har enligt notarielagen (Notariato įstatymas) rätt att överklaga till en domstol på den ort där notariens kontor är beläget. Enligt Litauens civilprocesskod (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) har man fortfarande rätt att lämna in en ansökan om ersättning till domstolen för skador till följd av en notaries olagliga åtgärder, även om man inte har överklagat. Notariella åtgärder får överklagas inom 20 dagar från den dag klaganden fick, eller borde ha fått, kännedom om den omtvistade åtgärden eller vägran, men inte senare än 90 dagar efter den omtvistade åtgärden. Ärenden som rör notariella åtgärder avgörs genom rättsligt avgörande. Om överklagandet gillas ogiltigförklarar domstolen den notariella åtgärden eller anmodar notarien att utföra den berörda notariella åtgärden. Ett rättsligt avgörande som avser notariella åtgärder får överklagas separat till appellationsdomstolen.

Distriktsdomstolarnas kontaktuppgifter

Senaste uppdatering: 15/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.