Arvsrätt

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Behörig domstol eller myndighet

Ordförande vid distriktsdomstolen (tribunal d'arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Behörig domstol vid överklagande:

Appelationsdomstol i civilrättsliga mål
(Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktuppgifter:

Cour d’appel

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Behörig domstol

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Kontaktuppgifter:

Cour de cassation

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: (+352) 475981-2369 / 2373

Förfarande

Kassationsförfarande

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Behörig(a) myndighet(er):

Alla notarier som är medlemmar i notariekammaren (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Kontakt:

http://www.notariat.lu

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Behörig domstol

Distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

9202 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Förfarande:

Skriftligt förfarande

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

/

Senaste uppdatering: 13/07/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.