Arvsrätt

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Det är första instansen i tvistemålsdomstolen (First Hall of the Civil Court) som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring. Överklaganden av tvistemålsdomstolens beslut ska lämnas till appellationsdomstolen (Court of Appeal).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Se bestämmelserna om förnyad prövning i avsnitt IV i den tredje delen av organisations- och civilprocesslagen (Code of Organisation and Civil Procedure) (kapitel 12 i Maltas lagsamling).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

De myndigheter som är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 64 är tvistemålsdomstolen (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section) och notarier som har tillstånd enligt Notarial Profession and Notarial Archives Act.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Bestridanden ska lämnas in i form av en edsvuren ansökan till första instansen i tvistemålsdomstolen enligt organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling). Överklaganden av beslut från första instansen i tvistemålsdomstolen ska lämnas till appellationsdomstolen.

Senaste uppdatering: 08/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.